Wykreślenie hipoteki po unieważnieniu kredytu frankowego – wszystko co musisz wiedzieć o usunięciu banku z księgi wieczystej nieruchomości

Rok 2023 był rekordowy jeśli chodzi o liczbę Frankowiczów, którzy złożyli w sądzie pozew o stwierdzenie nieważności umowy. Spodziewa się, że znaczna część spraw dotychczas zainicjowanych przez Kredytobiorców, znajdzie swój prawomocny finał w obecny roku. Najważniejszą konsekwencją wygranej z bankiem jest umorzenie pozostałego salda kredytu do zapłaty oraz zwrot pieniędzy. Tym samym przewiduje się, że 2024 rok będzie rekordowy względem wcześniejszych lat jeśli chodzi o wypłacane Frankowiczom pieniądze z tytułu unieważnionego kredytu. A jak wygląda sprawa jeśli chodzi o wykreślenie hipoteki po unieważnieniu kredytu?

Ważny krok dla Frankowiczów w odzyskiwaniu pełnej niezależności

Zaznaczyć trzeba że nie są to bowiem jedyne korzyści unieważnienia kredytu. Uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia w sprawie frankowej otwiera również kredytobiorcy drogę do wykreślenia hipoteki. I choć hipoteka z chwilą uprawomocnienia się wyroku stwierdzającego nieważność umowy wygasa, to nie zostaje ona wykreślona automatycznie z księgi wieczystej. Wymaga więc działania właściciela nieruchomości – kredytobiorcy. Wraz z kolejnymi korzystnymi sądowymi rozstrzygnięciami pojawia się więc potrzeba działania Kredytobiorców w celu ostatecznego domknięcia wszelkich spraw związanych z kredytem. Warto więc mieć tego świadomość i wiedzieć jak w pełni niezależnie móc dysponować własną nieruchomością.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Kiedy możliwe jest wykreślenie hipoteki w przypadku spraw frankowych?

Hipoteką określa się ograniczone prawo rzeczowe, które może być ustanowione w księdze wieczystej nieruchomości. Jest to wiec instytucją prawa polegającą na obciążeniu zazwyczaj nieruchomości dłużnika na rzecz wierzyciela jako zabezpieczenie spłaty długu. Jest to instytucja immanentnie związana z kredytami hipotecznymi. Ma charakter akcesoryjny, co oznacza, że istnienie hipoteki jest związane z istnieniem głównej wierzytelności, czyli długu, który ma być zabezpieczony. Co do zasady hipoteka wygasa więc, gdy wygasa wierzytelność nią zabezpieczona.

Oznacza to, że w przypadku kredytów frankowych jak i innych kredytów, wykreślenie hipoteki będzie możliwe, jeżeli wygaśnie dług Kredytobiorcy względem Banku. Tym samym wykreślenie hipoteki banku będzie możliwe jeżeli kredyt albo został już spłacony (zobowiązanie wygasło) albo sądowo stwierdzono nieważność umowy tworzącej zobowiązanie między Bankiem a Kredytobiorcą. W tym drugim przypadku, mimo istnienia wpisu w księdze wieczystej, zobowiązanie kredytowe zgodnie z orzeczeniem sądu jest traktowane tak, jakby nigdy nie istniało. Tym samym nie ma podstaw aby hipoteka banku dalej była wpisana w księdze wieczystej.

Wykreślenie hipoteki będzie szczególnie istotne dla Ciebie jeżeli:

1. Chciałbyś sprzedaż nieruchomość obciążoną hipoteką

2. Chcesz uzyskać kolejny kredyt hipoteczny a Twoja nieruchomość jest już obciążona hipoteką

3. Potrzebujesz uzyskać zgodę na przebudowę, remont lub rozbudowę nieruchomości obciążonej hipoteką a wierzyciel nie chce jej wyrazić

4. W inny sposób chciałbyś dysponować swoją nieruchomością a przez ciążącą hipotekę nie jest to możliwe

5. Z sukcesem zakończyłeś spór z sądem, chcesz na zawsze zapomnieć o kredycie frankowym i cieszyć się wolnością finansową

wykreślenie hipoteki po uzyskaniu wyroku frankowego

Wykreślenie hipoteki po unieważnieniu kredytu CHF – czy konieczna jest zgoda Banku?

Prawomocne orzeczenie sądu, które stwierdza nieważność zawartej umowy kredytu, stanowi wystarczającą podstawę do wykreślenia hipoteki banku z księgi wieczystej. Nie jest w tym przypadku konieczna zgoda banku. Zgodnie z zasadą akcesoryjności hipoteki, jeśli umowa kredytowa została uznana za nieważną, to hipoteka, jako zabezpieczenie tej umowy, również traci swoją ważność.

Sąd wieczystoksięgowy związany jest wyrokiem sądu unieważniającego kredyt, co oznacza, że może dokonać wykreślenia hipoteki na podstawie tego orzeczenia. Niezależnie od tego, po zamknięciu kredytu lub jego unieważnieniu, bank zazwyczaj wystawia tzw. list mazalny dla kredytobiorcy. Jest to zaświadczenie potwierdzające wygaśnięcie długu i zezwalające na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wpisuje się to w obowiązek banku współdziałania z dłużnikiem. Przepisy bowiem zobowiązują Kredytodawcę w razie wygaśnięcia hipoteki do dokonywania wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

W praktyce procedura wydania listu mazalnego trwa zazwyczaj od kilku do kilkunastu dni, zależnie od wewnętrznych procedur danego banku. Choć bank może odmówić wydania listu mazalnego, to jednak można dokonać usunięcia hipoteki na podstawie orzeczenia sądu. Niemniej jednak, jeśli bank odmawia wydania tego zaświadczenia, nadal można skorzystać z orzeczenia sądu jako podstawy do wykreślenia hipoteki.

Usunięcie banku z księgi wieczystej – ścieżka postępowania krok po kroku

Podstawą do wykreślenia hipoteki wpisanej do księgi wieczystej nieruchomości jest złożenie wniosku do sądu na urzędowym formularzu KW-WPIS (LINK). Formularz składa się z czterech stron.

Strona 1

Na pierwszej ze stron należy wypełnić pola nr 1,2 i 3 wskazując odpowiednio właściwy sąd rejonowy, wydział sądu oraz podając numer księgi wieczystej dla danej nieruchomości.


Strona 2

W dalszej kolejności, na stronie drugiej należy zaznaczyć krzyżykiem pole „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki”. Jednocześnie wskazać jako treść żądania w polu nr 7 „wykreślenie hipoteki” podając przy tym informacje numeru księgi wieczystej, której wpis dotyczy oraz określenie wysokości hipoteki i wierzyciela na rzecz którego została ustanowiona.


Strona 3

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie indywidualnych danych Wnioskodawcy (pola nr 9-25). Przekreślić przy tym należy tekst „UCZESTNIK POSTĘPOWANIA” oraz „SIEDZIBA”” jak również”. Nie wypełnia się pól poświęconych innym podmiotom prawa niż osoby fizyczne tj. numer KRS czy REGON (pole nr 10, 11). Rubrykę dotyczącą adresu do doręczeń wypełnia się tylko wtedy, jeżeli dane różnią się od tych podanych dla miejsca zamieszkania. Należy również zaznaczyć odpowiedź „NIE” w pytaniu czy Wnioskodawca ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego. Jeżeli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli analogicznie należy wypełnić pozostałe pola.

W zależności od liczby współwłaścicieli, po uzupełnieniu danych Wnioskodawcy uzupełniamy dane wierzyciela, którym jest Bank (pola 33-56 lub 57-80). Wskazujemy przy tym numer KRS jak i REGON. Przekreślamy przy tym słowa „WNIOSKODAWCY” oraz „MIEJSCE ZAMIESZKANIA”. Analogicznie jak wcześniej zaznacza się odpowiedź „NIE” w w pytaniu czy Uczestnik postępowania ma pełnomocnika/przedstawiciela ustawowego. Nie wypełnia się również rubryki dotyczącej adresu do doręczeń.


Strona 4

Jeżeli podano dane tylko jednego współwłaściciela i dane Banku zostały podane na stronie 3, nie uzupełnia się pól nr 57-80. W dalszej kolejności należy podać załączniki do wniosku. Będą to dane listu mazalnego (oświadczenie Banku o wygaśnięciu wierzytelności będącej podstawą wpisu), odpis KRS Banku oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniosku. Wniosek należy własnoręcznie podpisać.


Pozostałe, niewypełnione pola we wniosku należy przekreślić. Tak uzupełnione i opłacone pismo należy złożyć w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego miejscowo ze względu na położenie nieruchomości. Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.

wykreślenie hipoteki po unieważnieniu kredytu frankowego
usunięcie banku z księgi wieczystej - co zrobić?
Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ