Zwrot pieniędzy dla Frankowiczów – rozliczenie unieważnionego kredytu frankowego z bankiem

Niegdyś sądzono, że proces o stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego jest długi, kosztowny a na koniec i tak kończy się zwycięstwem Banku. Obecnie pogląd ten nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Od kredytu hipotecznego w walucie obcej można skutecznie się uwolnić. A przede wszystkim odzyskać utracone z powodu wadliwej umowy pieniądze. Jak pokazują statystyki sądowe, z miesiąca na miesiąc rośnie liczba zdecydowanych Kredytobiorców pozwać bank. Eksperci przewidują, że trend ten utrzyma się jeszcze przez kilka lat. Liczba nowych spraw kredytowych wpływających do sądów będzie tylko rosła. Bowiem większość Frankowiczów, Eurowiczów i innych jeszcze nie zaczęła dochodzić swoich praw.

Kredytobiorcy wygrywają 99 % spraw w sądach. Podstawową tego konsekwencją, jest konieczność oddania Kredytobiorcom przez Bank wpłaconych już środków z tytułu unieważnione kredytu. Kalkulacja ekonomiczna jednoznacznie nakazuje więc nieuczciwym Kredytodawcom proponować ugody swoim klientom. Na nieszczęście Banków na takie rozwiązania jest już za późno. Frankowicze też potrafią liczyć. Wobec ukształtowanej linii orzeczniczej sądów podpartej wyrokami TSUE wiedzą, że prawdziwe korzyści mogą uzyskać tylko na drodze procesu poprzez pełne rozliczenie się z bankiem.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Wygrana sprawa frankowa – co dalej? Co po wyroku frankowym?

Unieważnienie kredytu frankowego przez sąd oznacza, że umowa kredytu jest wadliwa (a wadliwa jest praktycznie każda zawierająca mechanizm indeksacji) i nie może być realizowana. Traktowana jest tak, jakby nigdy nie została zawarta i nie obowiązywała między stronami. Rodzi to więc konieczność rozliczenia się z bankiem z tego co sobie przekazano. Z kolei prawomocność wyroku oznacza definitywne uwolnienie się od kredytu CHF i prowadzi bezpośrednio do odzyskania utraconych pieniędzy z powodu wadliwej umowy.

Zgodnie z teorią dwóch kondykcji, strony zwracają sobie to, co wzajemnie świadczyły. W takiej sytuacji każdej stronie umowy kredytu przysługuje odrębne roszczenie o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy. Z punktu widzenia Kredytobiorcy najważniejszym skutkiem unieważnienia kredytu jest więc zwrot przez Bank wszystkich świadczeń pieniężnych spełnionych Frankowicza w wykonaniu unieważnionego zobowiązania. Składają się na to zarówno uiszczane raty kapitałowo- odsetkowe jak też wszelkie inne opłaty poniesione przez Kredytobiorcę w związku z kredytem. W zależności od poszczególnych banków mogły to być prowizje od udzielonego kredytu, prowizje od ubezpieczeń, składki na ubezpieczenie NWW lub z jeszcze innego tytułu dodatkowe dla Kredytobiorcy koszty.

Jak wygląda rozliczenie z bankiem po wygranej sprawie?

Od momentu wydania przez Sąd Najwyższy uchwały, teoria dwóch kondykcji stała się powszechna przy rozliczaniu wygranych przez Frankowiczów z bankami. Teoria ta zakłada istnienie dwóch odrębnych roszczeń po stronie konsumenta i banku. Każda ze stron dochodzi niezależnie swoich roszczeń. Oznacza to, że w orzeczeniu sąd zasądza na rzecz Kredytobiorcy całość wpłaconych do banku rat kapitałowo-odsetkowych i kosztów okołokredytowych. Zasądzona na rzecz Frankowiczów kwota powiększona jest o należne odsetki. Obecnie wraz z najnowszych orzecznictwem TSUE, odsetki należą się Kredytobiorcy za cały okres procesu. Niezależnie od złożenia oświadczenia przed sądem o świadomości skutków unieważnienia umowy. Dodatkowo przegrywający proces (Bank) zobowiązany jest zrekompensować drugiej stronie koszty procesu. Tym samym Kredytobiorcy otrzymują zwrot poniesionych kosztów – opłaty sądowej, opłaty od pełnomocnictwa i kosztów zastępstwa procesowego.

Co obejmuje rozliczenie kredytu frankowego?
✔️Zwrot przez Bank całości uiszczonych przez Kredytobiorcę rat kapitałowo-odsetkowych i opłat okołokredytowych.
✔️Zapłata przez Bank Kredytobiorcy należnych mu odsetek.
✔️Zwrot przez Bank Kredytobiorcy kosztów sądowych.
Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Spłacony kredyt CHF – czy można odzyskać wpłacone środki do Banku?

Niewielu kredytobiorców ma świadomość, że na drodze sądowej może dochodzić zwrotu nadpłaconych świadczeń do banku kwot, już zamkniętej umowy. Nawet w przypadku już spłaconego kredytu, Frankowicze mogą dochodzić zwrotu zwrotu nadpłaconych rat, prowizji i części składek ubezpieczeń dla kredytów. Także jeżeli kredyt został spłacony 10 lat temu i wcześniej. Postępowanie sądowe z punktu widzenia Kredytobiorcy już spłaconej umowy właściwie niczym nie różni się od postępowania dla ciągle aktywnej umowy. Kredytobiorcy bowiem ze spłaconym kredytem mają takie same prawa na unieważnienie umowy, jak Ci z kredytami w toku. W obu przypadkach skutkiem unieważnienia spłaconego kredytu frankowego w sądzie jest odzyskanie wszystkich pieniędzy ponad otrzymany z banku kapitał kredytu.

Jedyną różnicą dla tych Kredytobiorców, którzy swoim wysiłkiem spłacili już kredyt, jest to, że droga sądowa jest dla nich właściwie jedyna ścieżka do odzyskania pieniędzy. Programy ugód oferowane przez Banki są przeznaczone tylko dla klientów aktywnych umów. Nawet jeśli kredyt został spłacony przez zakończeniem okresu. Niezależnie od tego czy sprawa dotyczy kredytu aktywnego, czy kredytu spłaconego w całości, pierwszym krokiem jest wybór doświadczonej kancelarii do obsługi swojej sprawy, bo bez wsparcia dobrego prawnika wygranie procesu z bankiem jest raczej niemożliwe.

Rozliczenie unieważnionego kredytu frankowego – czy ktoś odzyskał pieniądze z kredytu frankowego?

czy ktoś odzyskał pieniądze z unieważnionego kredytu frankowego

Tak, statystyki sądowe są jednoznacznie korzystne dla Frankowiczów. Wygrywają oni w sądzie to około 99 % spraw frankowych. Z kolei wyspecjalizowane w prawie bankowym kancelarie cieszą się niemal 100 % skutecznością. Szacuje się, że z początkiem 2024 roku w sądach, może być nawet około 200 tys. spraw o unieważnienie kredytu. Część z nich, znajdzie swój prawomocny finał właśnie w tym roku. Co wiązać się będzie z rekordowymi kwotami wypłacanymi przez Banki Frankowiczom.

Osoba posiadająca kredyt we frankach szwajcarskich aby dołączyć do szczęśliwego grona osób, które, odzyskały nadpłacone raty swojego kredytu musi przede wszystkim poddać swoją umowę analizie pod kątem znajdowania się w niej klauzul niedozwolonych. W przypadku stwierdzenia obecności niedozwolonych postanowień w umowie, istnieje możliwość uznania jej za nieważną w procedurze sądowej. Wymaga to więc złożenia pozwu do sądu przeciwko bankowi o stwierdzenie nieważności umowy i zapłatę wpłaconych kwot. Podkreślić należy także, że w dowolnym momencie postępowania sądowego można wystąpić z wnioskiem o wakacje kredytowe poprzez wstrzymanie obowiązku płatności comiesięcznych rat.

Zwrot pieniędzy przez Bank jest możliwy do realizacji

Należy jednak pamiętać, że ostateczna decyzja co do unieważnienia kredytu zależy do sądu. To bowiem sędzia rozstrzygający daną sprawę analizuje konkretne postanowienia umowy w świetle dopuszczalności ich stosowania w relacjach z konsumentem. Niezależnie od tego, Sąd analizuje, czy bank dostarczył wystarczające, zrozumiałe i rzetelne informacje kredytobiorcy przed podpisaniem umowy. Sprawdza także, czy kredytobiorca został odpowiednio pouczony o ryzyku walutowym związanym z kredytem. Stąd tak ważne jest aby każdy pozew był odpowiednio uargumentowany i udokumentowany. Wymaga to od osoby sporządzającej takie pismo ponadprzeciętnego doświadczenia, znajomości przepisów i najnowszego orzecznictwa.

W tym kontekście mec. Marusińska-Bilbin zwraca uwagę, że decyzja o skierowaniu sprawy do sądu, powinna zostać poprzedzona rzetelną i wnikliwą analizą wyspecjalizowanego zespołu prawno-finansowego. Zarówno umowy kredytowej, jak i okoliczności ubiegania się i wypłaty kredytu. Mimo że zapada coraz więcej korzystnych orzeczeń, każdy przypadek należy indywidualnie ocenić. Przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy. Sąd bada bowiem konkretny przypadek konkretnej umowy kredytowej. Warto więc skorzystać z pomocy wyspecjalizowanej w tym zakresie kancelarii.

Radca Prawny
Karolina Marusińska-Bilbin

 

Karolina Marusińska - Bilbin

Rozliczenie kredytu frankowego a aktualne orzecznictwo

Od kilku lat wydziały cywilne sądów notują istne oblężenie przybywającymi sprawami kredytów „walutowych”. Kredytobiorcy korzystają z jednoznacznie korzystnego orzecznictwa sądów i dążą do unieważnienia umowy kredytu. Zdają sobie bowiem sprawę, że tylko ta opcja przynosi im rzeczywiste korzyści finansowe. A przede wszystkim pozwala przestać dalej płacić rosnące raty kredytu CHF lub EUR i odzyskać już wpłacone środki. Z pomocą doświadczonego prawnika można łatwo uwolnić się od ciężaru kredytu walutowego. Czymże jest kilka lat procesu w perspektywie możliwości spłacania przez kolejne kilkanaście lat niekończącego się kredytu?

Po czerwcowym orzeczeniu TSUE Kredytobiorcy nie muszą obawiać się już roszczenia banków o tzw wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału. 15 czerwca br. TSUE w sprawie C-520/21 pozbawił banki złudzeń – na nieuczciwej praktyce nie można dodatkowo zarobić. Trybunał Sprawiedliwości potwierdził w istocie stanowisko, które już dawno zajęły sądy krajowe i w zdecydowanej większości odrzucały roszczenia banków o tzw. wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału. TSUE potwierdził w istocie również to, co w lutym br. wyraził Rzecznik Generalny. Banki nie mają prawo żądać od konsumenta rekompensaty wykraczającej poza zwrot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz poza zapłatę ustawowych odsetek za zwłokę od dnia wezwania do zapłaty. Konsument – TAK. 

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ
rozliczenie unieważnionego kredytu frankowego

Czy banki realizują prawomocne wyroki unieważniające umowę kredytu CHF?


Tak, jeśli Sąd uzna, że umowa kredytu „walutowego” jest nieważna między stronami Bank ma obowiązek wykonać wyrok i zwrócić Kredytobiorcom należne mu środki. Zwykle pełnomocnicy Kredytobiorcy kontaktują się z przedstawicielami banku w kilka dni od dnia uzyskania korzystnego orzeczenia i ustalają zasady zwrotu przez bank pieniędzy. Zazwyczaj Banki nie unikają wypłaty Kredytobiorcom prawomocnych wygranych i sumiennie realizują zapadłe wobec nich orzeczenia. W sytuacji jednak gdyby Bank zwlekał lub unikał zapłaty, Frankowicze mogą skorzystać z pomocy komornika. Tym samym Kredytobiorcy mają gwarancję, że wpłacone środki do Banku, znajdą się znowu na ich rachunku bankowym. Jak wynika z doświadczenia Kancelarii KMB Legal, w miesiąc od uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu, wszystkie należności od Banku są w posiadaniu Frankowiczów.

Zdarza się jednak, że w trakcie trwania sporu sądowego, Kredytobiorcy wpłacali kolejne raty lub całkowicie spłacili kredyt. Zazwyczaj jednak już na początkowym etapie procesu korzystają z sądowych wakacji kredytowych. Jeżeli jednak nie wnioskowali o zabezpieczenie roszczenia a sąd nie uwzględni w orzeczeniu wszystkich spłaconych rat nie stwarza to ryzyka wytoczenia kolejnego procesu przeciwko Bankowi. W takim wypadku podlicza się sumę wpłat po dacie pozwu i kieruje wezwanie do zapłaty do Banku. Otrzymaną należność można potrącić ze zobowiązaniem z tytułu zwrotu kapitał.

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego – krok po kroku

Zacznij działać już dziś – uwolnić siebie i Twoją rodzinę od toksycznego kredytu, przestań płacić raty i odzyskaj utracone pieniądze.

Krok 1 – Bezpłatna analiza i porada prawna i finansowa

Przyślij nam skan swojej umowy kredytowej wraz z dokumentacją co do wysokości wpłat przez kredytobiorców na rzecz Banku. Jeżeli nie jesteś w posiadaniu któregoś z dokumentów, prześlemy Ci instrukcję wnioskowania do Banku o ich wydanie. Następnie dokonamy bezpłatnej analizy prawno-finansowej Twojej sytuacji. Następnie, podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania w trybie zdalnym doświadczony prawnik sprawdzi, czy występują inne ryzyka prawne i podzieli się z Tobą wynikami analiz prawno – finansowych. Proponując przy tym najkorzystniejsze rozwiązania a przede wszystkim odpowiadając, czy i ile możemy dla Ciebie wygrać.


Krok 2 – Pozwanie banku wraz z wnioskiem o wakacje kredytowe

W ciągu 7-10 dni od otrzymania kompletu dokumentacji składamy pozew. Wraz z wnioskiem o zawieszenie obowiązku spłaty rat jeżeli suma wpłat kredytobiorców z tytułu comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych i opłat okołokredytowych przekroczyła kwotę kapitału wypłaconego przez Bank). Jeżeli w momencie składania pozwu kredytobiorcy nie nadpłacili kredytu, odpowiedni wniosek składamy w momencie spełnienia tego warunku. Na dalszym etapie postępowanie. Dzięki temu nasi klienci nie muszą spłacać comiesięcznych rat kredytu, czekając w spokoju na wyrok w ich sprawie i zwrot dotychczas wpłaconych pieniędzy.


Krok 3 – Postępowanie przed sądem

W toku postępowania sądowego sporządzamy pisma procesowe oraz reprezentujemy osobiście Kredytobiorców. Zarówno przed sądem I instancji, w trakcie postępowania apelacyjnego jak i w kontaktach z pełnomocnikami pozwanego Banku. Dzięki doświadczeniu naszego zespołu prawnego prowadzone przez naszą Kancelarię sprawy dotyczące umów kredytów “walutowych” w 100 % spraw kończą się unieważnieniem Umowy, umorzeniem aktualnego zobowiązania i zwrotem nadpłaconych środków/pieniędzy a w konsekwencji możliwością wykreślenia hipoteki.


Krok 4 – Rozliczenie z bankiem
unieważnionego kredytu frankowego

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku w sądzie apelacyjnym, Kancelaria na podstawie prawomocnego wyroku / prawomocnej wygranej CHF egzekwuje od przegrywającego Banku zasądzone kredytobiorcom kwoty. Pomagamy w wykreśleniu hipoteki nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z księgi wieczystej i w rozliczeniu wypłaconego kapitału kredytu.


Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ