Obecny okres jest niezwykle korzystny dla Frankowiczów, chcących uwolnić się od kredytu frankowego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) konsekwentnie pozbawia banki kolejnych argumentów, zmuszając je do zmiany strategii. W obliczu tych decyzji, banki starają się minimalizować straty, proponując kredytobiorcom ugody. Proponowane ugody najczęściej sprowadzają się do konwersji kredytu, którego saldo jest wyrażone w walucie obcej, na kredyt złotówkowy po ustalonym przez bank kursie.

Czy w 2024 roku jest sens oczekiwać na propozycję przewalutowania Twojego kredytu od banku?

Przewalutowanie kredytu frankowego

Przewalutowanie kredytu frankowego

Banki oferując ugody proponują kredytobiorcom przewalutowanie kredytu hipotecznego. Co to dokładnie oznacza? W niektórych przypadkach, propozycja banku sprowadza się do przeliczenia kredytu tak, jakby był udzielony od początku w złotówkach, uwzględniając wskaźnik WIBOR oraz marżę kredytodawcy. Inne banki z kolei proponują przewalutowanie aktualnego salda kredytu, które jest wyrażone w franku szwajcarskim Najczęściej po dedykowanym kursie banku dla kredytobiorcy. W obu przypadkach Frankowicz może zazwyczaj liczyć na umorzenie części pozostałej sumy rat do zapłaty. Natomiast gdy Kredytodawca znacznie nadpłacił kapitał kredytu, niektóre banki oferują symboliczny zwrot na jego rzecz części nadpłaconych środków. Czy to wspaniałomyślna propozycja banku? Tylko na pierwszy rzut oka.

Czy w 2024 roku przewalutowanie kredytu frankowego jest korzystnym rozwiązaniem?

Decydując się na ugodę proponowaną przez bank, która zakłada przewalutowanie kredytu, w większości przypadków niezorientowani w swoich prawach Frankowicze zyskują jedynie umorzenie niewielkiej części pozostałej sumy rat do zapłaty. Przyjmując taką propozycję, zamykają sobie natomiast drogę do sądowego dochodzenia unieważnienia kredytu. Druga opcja skutkuje bowiem całkowitym wyzerowaniem pozostałej sumy do spłaty oraz odzyskaniem nadpłaconych rat, które przekraczają wysokość udzielonego kapitału kredytu.

Decydując się na podpisanie aneksu do umowy zakładającego przewalutowanie kredytu, obie strony potwierdzają jednocześnie ważność pierwotnej umowy kredytowej. Takie działanie zamyka bowiem drogę do ewentualnego późniejszego dochodzenia roszczeń ze strony banku z tytułu udzielonego kredytu „we frankach”. Podważenie takiej ugody w sądzie jest z reguły bardzo trudne, co może skutkować utratą możliwości dalszego dochodzenia praw przed sądem. Dlatego przed podpisaniem jakiejkolwiek ugody, zwłaszcza dotyczącej przewalutowania kredytu, zaleca się dokładne zapoznanie się z treścią aneksu oraz konsultację z prawnikiem specjalizującym się w sprawach dotyczących kredytów walutowych.

Przewalutowanie kredytu frankowego

Spłacone kredyty frankowe poza zasięgiem ugód bankowych

Większość banków wyklucza z programów ugód kredytobiorców, którzy już spłacili swoje kredyty. Często przy dużym wysiłku i poświęceniu. Ci kredytobiorcy, niejednokrotnie nadpłacając znaczną sumę nad kapitał kredytu ponieśli największe straty w związku z zawarciem nieuczciwej umowy. W przypadku kredytu już spłaconego, Frankowicz dalej czekający na wymarzoną propozycję banku, z dużym prawdopodobieństwem jej nie otrzyma. Zgoła odmiennie kształtuje się możliwość sądowego dochodzenia sprawiedliwości.

Obecna sytuacja jest wyjątkowo korzystna dla Frankowiczów – zarówno dla tych, którzy dopiero chcą się uwolnić od kredytu frankowego, jak i tych którzy już spłacili ciążący kredyt. Nawet jeśli kredytobiorca spłacił kredyt „walutowy” wiele lat temu istnieje możliwość odzyskania środków od banku. Warto więc skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie bankowym i potwierdzić możliwość odzyskania środków oraz skorzystać z wszelkich korzyści wynikających z obecnej linii orzeczniczej.

Kredytobiorcy zamiast przewalutowanie kredytu frankowego wybierają sądowe unieważnienie zawartej umowy

Obecnie jest to najlepszy czas na uwolnienie się od toksycznego kredytu frankowego lub eurowego. Według najnowszych danych, Polacy zakwestionowali już ponad 140 tys. umów frankowych. Dzięki korzystnej linii orzeczniczej, sprawy kredytobiorców „walutowych” są masowo i coraz szybciej wygrywane w sądach. Kredytobiorcy wygrywają z bankami ponad 97 proc. sporów sądowych, uzyskując unieważnienie swoich umów.

W porównaniu do liczby frankowiczów, którzy zdecydowali się na sądowe unieważnienie kredytu i uzyskanie realnych korzyści dla siebie i swoich rodzin, ugody proponowane przez banki nie budzą dużego zainteresowania. Bezczynne oczekiwanie na uczciwą propozycję ugody ze strony banku jest równie nierozważne, jak liczenie na ustawowe rozwiązanie problemu kredytów „walutowych”.

W świetle grudniowych i czerwcowych uchwał TSUE, ugoda z bankiem na innych zasadach niż wynikające z dotychczasowego orzecznictwa TSUE jest bezprzedmiotowa i mało opłacalna. Kredytobiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę, że sądowe unieważnienie kredytu daje im znacznie większe korzyści, w tym zwrot nadpłaconych rat, odsetki ustawowe za opóźnienie oraz umorzenie pozostałej sumy rat do zapłaty. To sprawia, że wybór sądowej drogi dochodzenia swoich praw staje się coraz bardziej oczywisty i atrakcyjny.

Obecnie tylko droga sądowa pozwala na korzystne, ostateczne rozliczenie z bankiem.

Chcesz przestać płacić raty kredytu?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Kancelarie frankowe – jak wybrać najlepszego profesjonalnego pełnomocnika prawnego do oceny ugody i prowadzenia sprawy?

W każdym przypadku, przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody z bankiem, zaleca się dokładne przeanalizowanie propozycji i porównanie ich z alternatywnymi możliwościami prawnymi dostępnymi na rynku, a także skonsultowanie się z niezależnym doradcą prawnym lub finansowym. Jeżeli ktokolwiek nie wie, jakie przysługują mu prawa, lub otrzymał od banku propozycję ugody – powinien skonsultować się z specjalizującym się i doświadczonym w wygrywaniu z bankami profesjonalnym prawnikiem.

Gdyż tylko profesjonalni pełnomocnicy prawni z uwagi na przygotowanie zawodowe i doświadczenie w sporach z bankami są w stanie należycie poprowadzić sprawę ku wygranej i odzyskać wszystkie należne kwoty. Ponadto profesjonalni pełnomocnicy prawnicy są związani kodeksem etyki zawodowej i odpowiadają za swoje działania całym swoim majątkiem. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych i firm para prawniczych. Te zazwyczaj odpowiadają do wysokości kapitału spółki, czyli bardzo często do 5 tys. zł. Radcy Prawni i Adwokaci są zobligowani do działania w interesie klienta i muszą stosować jasne, przejrzyste i zgodne z prawem zasady współpracy z klientem. 

Przewalutowanie kredytu frankowego – co proponują poszczególne Banki w 2024 roku Kredytobiorców?

Sytuacja wszystkich banków w sporach sądowych z kredytobiorcami frankowymi jest tak samo niekorzystna. Mimo że początkowo niektóre wzorce umów określano jako trudniejsze do unieważnienia, obecne orzecznictwo jest bezlitosne dla wszystkich kredytów waloryzowanych do franka szwajcarskiego. To co przez pewien czas różniło banki, to ich podejście do ugód i ich oferowania Frankowiczom. Także to podejście, wraz z kolejnymi pro-konsumenckimi orzeczeniami TSUE stopniowo się ujednoliciło. Banki, które pierwotnie deklarowały się jako przeciwnicy zawierania ugód z kredytobiorcami, wycofują się z tego poglądu. Obecnie jest to bowiem jedyny sposób, chociaż częściowego zminimalizowania strat związanych z obciążającym portfelem kredytów CHF.

W zależności od banku, mogą różnić się jednak szczególne warunki ugody lub oferty przewalutowania kredytu. Niektóre banki starają się oferować bardziej korzystne warunki, aby zachęcić Frankowiczów do zawarcia ugody i jak najszybszego zlikwidowania bagażu nieuczciwych kredytów. Inne natomiast wciąż proponują rozwiązania, które wobec możliwych do uzyskania w sądzie, są zaskakująco niekorzystne dla Kredytobiorców. Warunki poszczególnych propozycji zależą również od tego czy Frankowicz zdecydował się dochodzić swoich praw w sądzie. Kredytobiorcy, którzy złożyli pozew do sądu otrzymują dużo korzystniejsze propozycje ugód, niż Ci Frankowicze, którzy nie podjęli żadnych działań.

Przyjrzyjmy się więc poszczególnym założeniom propozycji ugód frankowych dla poszczególnych banków.

Przewalutowanie kredytu frankowego

Przewalutowanie kredytu frankowe Bank Millennium SA

Kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne zawarte z Bankiem Millennium o kredyt MILLEKREDYT DOM, Euro Bankiem lub z BIG Bankiem Gdańskim są często niechętni zawieraniu ugód. Zdają sobie bowiem sprawę, że względem drogi sądowej, przyjmując ugodę mogą niewiele zyskać. Jednocześnie zamykając sobie drogę do unieważnienia umowy kredytu przez sąd w przyszłości. Niekiedy więc nawet, oferowane programy ugód wywołują odwrotny wpływ na kredytobiorców niż oczekiwałyby tego banki.

Bank Millennium swoimi mizernymi propozycjami przekonuje tych, którzy dotychczas wahali się lub tylko rozważali pozwanie swojego kredytodawcy. Skrajnie niekorzystne oferty ugód przekonują nawet tych kredytobiorców, którzy dotychczas w ogóle nie planowali złożyć pozwów.

Proponowane przez Bank Millennium ugody jedynie w niewielkiej części zmniejszają aktualną wysokość długu i nie rekompensują poniesionych już dotychczas strat. W skrajnych przypadkach znacznej nadpłaty kredytu bank dopuszcza możliwość całkowitego umorzenia salda kredytu. Niekiedy możliwy jest niewielki zwrot na rzecz kredytobiorców. Są to jednak nieporównywalnie mniejsze korzyści niż te, które Frankowicze mogą wywalczyć na drodze sądowej. Zwłaszcza, że najbardziej korzystne propozycje dla kredytobiorców są składane w trakcie trwania procesu, zazwyczaj niedługo przed wydaniem przez sąd wyroku. Wtedy taka propozycja ma już nieduże znaczenie.


Przewalutowanie kredytu frankowego PKO Bank Polski SA

Kredytobiorcy, którzy zawierali Umowy o kredyt WŁASNY KĄT lub MIX PKO BP lub o kredyt Nordea-Habitat Nordea Bank Polska lub o kredyt LOCUM LG Petrobank, często są niechętni do zawierania ugód z PKO Bank Polski. Zdają sobie sprawę bowiem, że względem drogi sądowej, przyjmując ugodę mogą niewiele zyskać. Jednocześnie zamykając sobie drogę do unieważnienia umowy kredytu przez sąd w przyszłości.  Niekiedy nawet oferowane programy ugód wywołują odwrotny wpływ na kredytobiorców niż oczekiwałyby tego banki. Często więc niepoważne propozycje ugód PKO BP i innych banków tylko zachęcają do działania Frankowiczów i Eurowiczów.

Obecnie PKO Bank Polski proponuje kredytobiorcom możliwość przewalutowania kredytu frankowego na kredyt złotówkowy po średnim kursie NBP. Dopuszcza przy tym możliwość dalszej negocjacji pozostałej sumy rat do zapłaty. W przypadku gdy kapitał kredytu jest już nadpłacony, propozycje ugody zakładające dalszą spłatę rat kredytu są dla Frankowiczów bezprzedmiotowe. Decydując się na drogę sądowego unieważnienia kredytu, nie zapłacą do Banku już ani złotówki. To Bank im natomiast zwróci całość nadpłaconych rat kredyt.

Propozycje ugody otrzymywane przez Frankowiczów od PKO BP często przekonują tych, którzy czekali na ugodę, do wstąpienia na drogę sądową. Niska wartość oferowanych warunków uświadamia im, że walka sądowa może przynieść znacznie większe korzyści. Natomiast ci, którzy już podjęli decyzję o złożeniu pozwu, utwierdzają się w przekonaniu o słuszności swojej decyzji. Porównując oferowane warunki ugód z korzyściami wynikami z drogi sądowej, Frankowicze utwierdzają się w przekonaniu że są one znaczenie mniej korzystne.


Przewalutowanie kredytu frankowego mBank SA

mBank był jednym z banków, który przez pewien czas podejmował stanowisko przeciwne wobec ugód z Frankowiczami lub Eurowiczami. Jednakże, w związku z ciągłymi zmianami w prawie oraz wynikająca z tego presją społeczną, mBank zaczął bardziej otwarcie rozważać rozpoczęcie programu ugód. Obecnie należy stwierdzić, że mBank oferuje jedne z lepszych ugód na rynku w porównaniu z innymi bankami. Mimo to proponowane ugody w dalszym ciągu odbiegają od korzyści jakie może uzyskać Frankowicz na drodze sądowego unieważnienia kredytu.

Pod koniec 2023 roku mBank rozpoczął proponować bardziej korzystne ugody dla kredytobiorców, którzy uzyskali wcześniej wstrzymanie obowiązku płatności rat. Obecnie Frankowicze mogą liczyć na umorzenie części lub całości pozostałej sumy rat do zapłaty. Pomimo tego w konsekwencji zawarcia ugody Kredytobiorca traci co najmniej kilka, kilkanaście procent wpłaconych świadczeń na rzecz banku. Ponadto Kredytobiorca rezygnuje w całości z zwrotu poniesionych kosztów sądowych i należnych mu odsetek ustawowych za opóźnienie.

Aktualnie ich wysokość w skali roku jest na poziome 11,25% co może przełożyć się na dodatkowy zysk od banku w wysokości kilkudziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy złotych. Zapoznaj się z korzyściami płynącymi z wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu w porównaniu do proponowanej ugody.


Przewalutowanie kredytu frankowego Santander Consumer Bank SA

Bank podaje, że wraz z korzystną dla kredytobiorców linią orzeczniczą, aktualizuje scenariusz ugodowy. Propozycja banku odzwierciedlać ma również rosnące zainteresowanie takim rozwiązaniem wśród samych Frankowiczów i Eurowiczów. Jest to zgoła inna narracja niż ta wyrażona w roku 2022, kiedy Santander nie zdecydował się przystąpić do programu ugód. Informował wtedy, że konwersja umowy kredytu walutowego na złoty jest mało opłacalna dla kredytobiorcy. Wtedy bank liczył na zmianę linii orzeczniczej w sprawie kredytów frankowych. Gdy ta się nie zmieniła, zmieniło się podejście banku do ugód. Te stały się jednak opłacalne. Niestety tylko dla banku, gdy procesów „walutowych” zaczęło przybywać.

Obecnie Santander Consumer Bank proponuje przewalutowanie kredytu frankowego po kursie średnim NBP z dnia konwersji z jednoczesnym umorzeniem części zadłużenia. W rzeczywistości z pozoru atrakcyjne finansowo propozycje polubownego rozstrzygnięcia sporu, w większości są nieopłacalne dla kredytobiorców. Frankowicz lub Eurowicz, przystając na ofertę banku dotyczącą ugody w najlepszym przypadku liczyć na oszczędności co najwyżej od 13 do 30 proc. aktualnie poniesionych kosztów, wielkości kapitału i odsetek pozostających do spłaty. To szokująco mało zważywszy na obecne orzecznictwo sądów.

Wybierając drogę sądowa Frankowicz uzyskuje natomiast całość nadpłaconych rat kredytu. Z kolei pozostałe saldo kredytu zostaje umorzone do zera. Dodatkowo Frankowicz otrzymuje odsetki ustawowe za opóźnienie.


Przewalutowanie kredytu frankowego Santander Bank Polska SA

Kredytobiorcy walutowi którzy zawierali Umowy o kredyt z Kredyt Bankiem SA czy PTF Bankiem często są niechętni do zawierania ugód. Wybierają pozwanie Santander Bank Polska. Wiedzą bowiem, że pełnie finansowych korzyści uzyskają tylko na drodze sądowej.

Założeniem ugód proponowanych przez Santander Bank Polska jest przewalutowanie kredytu frankowego na kredyt złotówkowy z umorzeniem części pozostałej sumy rat do zapłaty. Po konwersji kredyt oprocentowany jest stawką WIBOR i marżą banku. Z uwagi na bardzo wysokie obecnie stopy procentowe dodatkowo podważa to opłacalność takiej ugody.

Frankowicze wybierają więc drogę sądową. Doskonale zdają sobie sprawę z korzyści, jakie ona niesie ze sobą. Wybierają ten sposób walki z bankami. Mogą nie tylko całkowicie uwolnić się od spłat, ale również odzyskać już wpłacone środki powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie. Wysokie stopy procentowe, które zazwyczaj działają na niekorzyść kredytobiorców, tym razem sprzyjają Frankowiczom.

Dzięki odsetkom ustawowym za opóźnienie za czas procesu zyskują dodatkowe środki, które banki muszą zwrócić. To sprawia, że droga sądowa staje się jeszcze bardziej atrakcyjna, a kredytobiorcy zyskują pewność, że walka o swoje prawa przyniesie im realne i znaczące korzyści.


Przewalutowanie kredytu frankowego BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas z programem ugód, początkowo opartym na wytycznych zaproponowanych przez KNF wystartował w 2021 r. Skierował swoje propozycje ugód głównie do kredytobiorców, którzy już wdali się w sądowy spór z bankiem lub istniało uzasadnione ryzyko wdania się w taki spór. Z czasem Bank częściowo zmienił swoje podejście i rozpoczął przedstawiać korzystniejsze dla konsumentów propozycje zawarcia ugód.

Według danych na 31 marca 2023 r. takich ugód bank przedstawił 11 227. W rzeczywistości – odwrotnie niż chwali się bank – nie cieszy się on dużym zainteresowaniem kredytobiorców. Zaledwie 14 % kredytobiorców skorzystało z programu ugód BNP Paribas.

Co oczywiste, w interesie BNP Paribas, który przegrywa przytłaczającą liczbę spraw „walutowych” w sądach jest, aby zainteresowanie pozwami było jak najmniejsze, a ugodami jak największe. Mimo szerokiej kampanii medialnej banku promującej nieopłacalne ugody, kredytobiorcy wybierają drogę sądową. Gdyż w prawie 90 % spraw o unieważnienie kredytów „walutowych” przeciwko BNP Paribas sądy przyznają rację Frankowiczow i Eurowiczom.

Frankowicze i Eurowicze, którzy zawierali Umowy o kredyt z Fortis Bank lub Bankiem Gospodarki Żywnościowej (BGŻ), Dominet często są niechętni do zawierania ugód z BNP Paribas Bank Polska. Przyczyną są mało korzystne dla Kredytobiorców warunki przewalutowania kredytu. Obecnie BNP Paribas proponuje konwersję na PLN aktualnego zadłużenia z tytułu kredytu a następnie umorzenia zaledwie części pozostałego kredytu.


Przewalutowanie kredytu frankowego Raiffeisen Bank Polska SA

Mimo zapowiedzi w czerwcu br. Raiffeisen Bank International nadal nie wystartował z powszechnym programem ugód. Jak się okazuje, ugody oferowane przez Raiffeisen Bank w większości przypadków są jak YETI. Część osób o nich słyszało, jednak nikt ich nie widział… W pierwszej kolejności bank proponuje ugody Kredytobiorcom, którzy już zdecydowali się na sądowe unieważnienie kredytu chociaż i tutaj są wyjątki. Zdecydowana część Kredytobiorców nadal nie otrzymała propozycji zapoznania się z proponowanymi warunkami ugody…

Frankowiczu, Eurowiczu: nie czekaj na propozycję ugody. Ta być może nigdy nie nadejdzie. Kredytobiorco posiadający kredyt hipoteczny „walutowy” w Raiffeisen Banku, jedyny ratunek w sądzie! Tylko wyrok sądowy uwalnia ostatecznie od kredytu i hipoteki oraz faktycznie przynosi korzyści finansowe.

Dotychczasowe, skrajnie niekorzystne dla kredytobiorców propozycje oferowane przez inne banki pokazują, że Frankowicz i Eurowicz na ewentualnej ugodzie może niewiele zyskać. Ugody zabezpieczają interes banku a nie ich klientów Bez wątpienia największe korzyści można uzyskać tylko w sądzie. Co więcej inne banki już od dłuższego czasu oferują kredytobiorcom ugody. Skoro Raiffeisen Bank tyle czasu nie oferował ugód, trzeba brać pod uwagę, że nie zaproponuje ich wcale.


Przewalutowanie kredytu frankowego Deutsche Bank Polska SA

Deutsche Bank nie oferuje obecnie masowego programu ugodowego swoim kredytobiorcom frankowym i eurowym. Kondycja finansowa zarówno Deutsche Bank Polska, jak i jego niemieckiej spółki – matki nie jest dobra. Media wciąż spekulują o możliwej niewypłacalności. Poza tym niemieckiemu bankowi nie zależy na dobrej reputacji u polskich klientów, bo nie prowadzi działalności detalicznej w naszym kraju.

Pojawiają się nieoficjalne informacje na temat indywidualnych propozycji kierowanych do wybranych kredytobiorców, na ogół dopiero po zakwestionowaniu przez nich wadliwej umowy w sądzie. Według ekspertów warunki ugód oferowanych nielicznym Frankowiczom i Eurowiczom przez Deutsche Bank są jednak wyjątkowo niekorzystne.

Posiadacze kredytów frankowych i eurowych w Deutsche Banku powinni zawczasu zabezpieczyć swoje interesy, tak aby nie znaleźć się w tak beznadziejnej sytuacji jak kredytobiorcy z Getin Banku, który znajduje się w stanie upadłości. Jedynym rozsądnym wyjściem jest złożenie do sądu pozwu wraz z wnioskiem o wstrzymanie obowiązku spłaty rat. Polskie sądy nie mają żadnych wątpliwości, że umowy frankowe Deutsche Banku są wadliwe i należy uznać je za nieważne.

Przekonaj się, jak szybko możesz uzyskać wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytowo-odsetkowych do Deutsche Bank przy pomocy Kancelarii KMB Legal.
A następnie uzyskaj orzeczenie unieważniające Twoją umowę kredytową z Deutsche Bank i uwalniającą hipotekę!


Przewalutowanie kredytu frankowego Bank Pekao SA

Frankowicze i Eurowicze Banku Pekao SA (Bank Polska Kasa Opieki SA) i Pekao Bank Hipoteczny SA niechętni ugodom. Nie dają się kolejny raz oszukać bankom. Preferują sądy, w których wygrywają. Dzięki sądowym orzeczeniom odzyskują w całości nadpłacone raty i prowizje bankowe.

Mimo kilkuletniej zwłoki, Bank Pekao SA w październiku 2023 r. wystartował z programem ugód „Bezpieczna ugoda 2%”. Bank deklaruje, że zrzeka się prawa do domagania się w części waloryzacji kapitału. W zamian Pekao oczekuje od kredytobiorcy zrzeczenie się roszczeń w stosunku do Banku. Szkoda jednak, że Bank Pekao zapomniał, że prawo waloryzacji mu nie przysługuje. Wyraźnie to potwierdził TSUE 15 czerwca br.

Podstawowym założeniem programu ugód Banku Pekao jest przewalutowanie umowy kredytu „walutowego” poprzez potraktowanie jej od początku jak kredytu złotowego oprocentowanego stopą 2%. Jakie mogą być tego konsekwencje? Jeżeli kredytobiorca wpłacił na rzecz Banku kwotę większą niż kwotę, którą wpłaciłby w przypadku kredytu złotowego, Bank zwraca mu nadwyżkę. Jeżeli natomiast kredytobiorca nie spłacił całości zadłużenia, to umowa byłaby kontynuowana jako kredyt złotowy ze stałą stopą oprocentowania 2 % w okresie 5 lat.

Propozycje Banku nie podlegają negocjacji, co oznacza, że na mocy zawartej ugody Kredytobiorca może uzyskać wymierne korzyści. Decydując się na sądowe unieważnienie kredytu, Frankowicz może liczyć na całkowite umorzenie pozostałego salda kredytu oraz zwrot nadpłaconych rat ponad wysokość wypłaconego kapitału. Dzięki temu Frankowicz nie tylko może uwolnić się od kredytu, ale także odzyskać wpłacone środki powiększone o odsetki ustawowe za opóźnienie.


Przewalutowanie kredytu frankowego Bank Ochrony Środowiska SA

BOŚ Bank uruchomił program ugód na bazie propozycji KNF dopiero w styczniu 2023 roku. Jednak jako jeden z nielicznych banków oferują swoją ofertę także do Eurowiczów. Ugody będą zawierane na zasadach zgodnych z propozycjami Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to, że kredyt walutowy zostanie przeliczony tak, jakby od początku był brany w złotych. To dawno zapomniana w sądach opcja tzw. „odfrankowienia” kredytu. Tylko oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę. Jedynie wysokość marży podlega mediacji w ramach procesu zawierania ugody. Punktem wyjścia jest marża z umowy kredytu walutowego.

Aby sprawdzić, czy można zawrzeć ugodę, aktualni klienci BOŚ powinni złożyć wniosek o mediację. Siedmio-etapowy proces mediacji jest prowadzony z udziałem Mediatora Sądu Polubownego przy KNF i przedstawiciela BOŚ. Z programu Ugód mogą skorzystać tylko klienci, którzy mają niespłacone, niewypowiedziane kredyty mieszkaniowe indeksowane albo denominowane do waluty obcej (CHF, EUR, USD), przeznaczone na własny cel mieszkaniowy.

Czy jest alternatywa do procesu mediacji przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)? Tak – wstąpienie na drogę sądową i pozwanie banku. Tylko orzeczenie sądu pozwala kredytobiorcy uwolnić się od nieuczciwego kredytu i zmniejszyć obciążenia finansowe.

Przekonaj się jak szybko możesz uzyskać wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytowo-odsetkowych do BOŚ Bank przy pomocy Kancelarii KMB Legal


Przewalutowanie kredytu frankowego Bank BPH SA

Bank BPH długo nie podejmował tematu proponowania kredytobiorcom ugód „walutowych”. Przytłaczająca liczba przegranych spraw frankowych w sierpniu 2023 roku zrewidowała dotychczasowe podejście Banku BPH do tematu ugód. Obecnie klienci mogli liczyć na propozycję ugody od Banku BPH. Jak się jednak okazało, proponowane ugody są jednymi z najgorszych na rynku. Tym samym nawet mimo uruchomienia dla niektórych klientów propozycji ugodowych, nie dało im właściwie realnej, alternatywnej możliwości niż wstąpienie na drogę sądową i pozwanie banku. Tylko orzeczenie sądu pozwala kredytobiorcy uwolnić się od nieuczciwego kredytu i zmniejszyć obciążenia finansowe.

W sytuacji Banku BPH sytuacja jest jednak szczególna. Ten Bank nie prowadzi bowiem działalności operacyjnej, obsługując jedynie pozostały portfel kredytów CHF. Frankowicze posiadający kredyty frankowe z niepokojem przyglądają się kolejnym informacjom dotyczącym trudnej sytuacji finansowej banku, w którym obecnie spłacają kredyt „walutowy”.

Wobec masowego unieważnienia kolejnych kredytów, bank ten bowiem z roku na rok odnotowuje straty. Tylko za ostatni, 2023 rok Bank BPH poniósł stratę w wysokości 5,5 mld. PLN. Mimo że amerykański właściciel w dalszym ciągu dokapitalizowuje bank, nie dziwi obawa niektórych kredytobiorców o przyszłą rentowność banku i możliwość odzyskania środków.

Tym samym aby nie podzielić losów kredytobiorców Getin Noble Bank, Frankowicze posiadający kredyt w Banku BPH powinni jak najszybciej podjąć kroki związane z kredytem „walutowym”.


Przewalutowanie kredytu frankowego DNB Bank Polska SA

Początkowo 2023 rok dla posiadaczy kredytów hipotecznych „walutowych” w DNB Bank Polska nie jawił się jako okres potencjalnych zmian i możliwości. Bank, realizując wcześniejsze decyzje o stopniowym wycofywaniu się z polskiego rynku, zaskoczył jednak klientów informacją o uruchomieniu propozycji ugody. Niestety, okazało się, że te propozycje nie niosą ze sobą rzeczywistych korzyści dla kredytobiorców. Skierowane są tylko na ściśle określony interes banku… 

DnB Bank Polska kilkukrotnie proponował promocję na ugody frankowe i eurowe. Ugoda oferowana przez DNB Bank Polska sprowadzała się do niewielkiej obniżki aktualnego zobowiązania (maksymalnie 10%). Co w zamian? W zamian za uniemożliwienie odzyskanie nadpłaconych rat oraz  zrzeczenia się wszelkich praw oraz roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytu i w konsekwencji zamknięcie możliwości dochodzenia swoich roszczeń w przyszłości…

Szacując korzyści dla kredytobiorców wypływające z zawarcia ugody z norweskim bankiem, może to i lepiej, że możliwość skorzystania z oferty została ograniczona czasowo i wygasła wraz z 23 czerwca 2023 roku… 

Obecnie więc DNB Nord niejako zmusza Frankowiczów i Eurowiczów do wstąpienia na drogę sądową, nie pozostawiając im realnej alternatywy. Bank nie oferuje zadowalających rozwiązań ugodowych, co sprawia, że kredytobiorcy muszą szukać sprawiedliwości w sądzie. Decydując się na drogę sądową, Frankowicze i Eurowicze mają możliwość całkowitego wyzerowania pozostałej sumy rat do zapłaty oraz odzyskania nadpłaconych środków z tytułu kredytu hipotecznego oraz naliczonych odsetek ustawowych za opóźnienie. Wysokie stopy procentowe działają tym razem na korzyść kredytobiorców, zwiększając wartość odzyskanych środków.


Przewalutowanie kredytu frankowego ING Bank Śląski SA

ING Bank Śląski uruchomił program ugód na bazie propozycji KNF dopiero w 2023 roku. Ugody będą zawierane na zasadach zgodnych z propozycjami Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to, że kredyt walutowy zostanie przeliczony tak, jakby od początku był udzielany w złotych. To dawno zapomniana w sądach opcja tzw. „odfrankowienia” kredytu.

Aby sprawdzić, czy można zawrzeć ugodę, aktualni klienci ING Banku Śląskiego powinni złożyć wniosek o mediację. Siedmio-etapowy proces mediacji jest prowadzony z udziałem Mediatora Sądu Polubownego przy KNF i przedstawiciela banku. Z programu ugód mogą skorzystać tylko klienci, którzy mają niespłacone, niewypowiedziane kredyty mieszkaniowe, przeznaczone na własny cel mieszkaniowy. Oczywiście kredyty indeksowane albo denominowane do waluty obcej (CHF, EUR, USD).

Z programu ugód z ING NIE mogą skorzystać kredytobiorcy bez zdolności kredytowej, wypowiedzianych lub spłaconych kredytów oraz kredytów konsolidacyjnych. Także wykluczeni z programu ugód z ING są również kredytobiorcy, którzy podpisali umowę o mediacje do swojego kredytu w innym banku.

Czy jest alternatywa do procesu mediacji przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)? Tak – wstąpienie na drogę sądową i pozwanie banku. Tylko orzeczenie sądu pozwala kredytobiorcy uwolnić się od nieuczciwego kredytu i zmniejszyć obciążenia finansowe.


Inne Banki:

Sprawdź czy pozostała Banki oferują ugody dla Twojego kredytu hipotecznego.

Przewalutowanie kredytu frankowego Getin Noble Bank w upadłości

Sytuacja Kredytobiorców Getin Noble Bank jest obecnie wyjątkowo trudna. Z uwagi na ogłoszenie upadłości tego banku, została zablokowana możliwość sądowego dochodzenia zwrotu nadpłaconych rat. Nie oznacza to jednak, że Kredytobiorcy GNB nie mogą dochodzić unieważnienia umowy kredytu. Taka sytuacja jest dopuszczalna co pozwala na całkowicie legalne zaprzestanie dalszego uiszczenia rat kredytu i zwiększania skali uiszczonych kwot tytułem nieuczciwego kredytu.

Nawet po uzyskaniu prawomocnych wyroków unieważniających wadliwe zobowiązania kredytowe, zachodzi duże prawdopodobieństwo, że masa upadłości Getin Noble Banku okaże się zbyt mała aby zaspokoić roszczenia wszystkich Kredytobiorców. Na wstępie bowiem syndyk GNB zaspokaja inne wierzytelności. Między innymi roszczenia wierzycieli uprzywilejowanych.

Do tego grona zalicza się między innymi BFG oraz osiem banków wchodzących w skład Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. Mając to na uwadze, tak istotne jest rozpoczęcie działań związanych z sądowym unieważnieniem kredytu. Zwłaszcza, że Syndyk Masy Upadłości Getin Noble Bank nie zdecydował się na proponowanie kredytobiorcom ugód. Nie ma żadnych sygnałów aby podejście Syndyka zmieniło się również w najbliższym czasie.


Przewalutowanie kredytu frankowego Alior Bank SA

Kredytobiorco posiadający kredyt hipoteczny „walutowy” w Alior Bank, jedyny ratunek w sądzie! Tylko wyrok sądowy uwalnia ostatecznie od kredytu i faktycznie przynosi korzyści finansowe. Mimo apeli KNF, Alior Bank nadal nie wypracował systemowego podejścia do ugód. Frankowiczu, Eurowiczu: nie czekaj na propozycję ugody. Ta być może nigdy nie nadejdzie. Niektóre banki zamieszane w proceder udzielenia kredytów „walutowych” mimo apeli KNF nadal nie wypracowały systemowego podejścia do ugód.

Do tego niechlubnego grona zaliczyć można Alior Bank, który, mimo że posiada mały portfel kredytów CHF pozostawił Frankowiczów samych sobie.  Kredytobiorcom tego banku w walce o sprawiedliwość pozostała więc wyłącznie drogą sądowa. Z drugiej strony… może to i lepiej. Analizując propozycję ugód łaskawie zaoferowane przez inne Banki, okazuje się, że kredytobiorca może niewiele zyskać, a niekiedy nawet stracić.

Dla wielu banków kwestia ugód jest traktowana priorytetowo, gdyż na umowach kredytów „walutowych” obecnie banki tracą najwięcej. Poszczególne banki mają różne podejście do tematu ugód. Niektóre oferują je chętniej szerokiej grupie klientów, inne tylko wybranym, różnią się też zasady i warunki przewalutowania. Łączy je jednak jeden wspólny mianownik – proponowane ugody mają przede wszystkim na celu zabezpieczyć interes banku, a nie kredytobiorcy.

Z kolei Alior Bank nie podjął nawet minimalnego wysiłku aby nie tylko spróbować zmniejszyć straty finansowe ale także ocieplić wizerunek Banku otwartego na propozycje polubownego rozwiązania kwestii kredytów frankowych. Ze względu bowiem na nieliczny portfel kredytów frankowych (odziedziczony w tym również po umowach Banku BPH), Alior Bank nie podjął tematu proponowania kredytobiorcom ugód frankowych. Tym samym nie dał kredytobiorcom żadnej innej alternatywy niż wstąpienie na drogę sądową i pozwanie banku.


Przewalutowanie kredytu frankowego Citi Bank Handlowy

Citi Bank Handlowy nie podjął tematu proponowania kredytobiorcom ugód frankowych. Tym samym nie dał kredytobiorcom Banku Handlowego żadnej innej alternatywy niż wstąpienie na drogę sądową i pozwanie banku. Tylko orzeczenie sądu pozwala kredytobiorcy uwolnić się od nieuczciwego kredytu i zmniejszyć obciążenia finansowe.


Przewalutowanie kredytu frankowego Credit Agricole

Credit Agricole Bank Polska pomimo zapowiedzi nie podjął tematu proponowania kredytobiorcom ugód frankowych. Tym samym nie dał kredytobiorcom Lucas Banku żadnej innej alternatywy niż wstąpienie na drogę sądową i pozwanie banku. Tylko orzeczenie sądu bowiem pozwala kredytobiorcy uwolnić się od nieuczciwego kredytu i hipoteki oraz zmniejszyć obciążenia finansowe.


Przewalutowanie kredytu frankowego Nykredit

Nykredit Realkredit A/s Oddział w Polsce zaprzestał akcji kredytowej w Polsce pod koniec 2008 roku. A następnie Nykredit przeniósł swoje prawa i roszczenia do Hoist Polska Sp. zoo.


Przewalutowanie kredytu frankowego Hoist Polska

Hoist Polska nie podjął tematu proponowania kredytobiorcom ugód frankowych, ani ugód eurowych. Tym samym nie dał kredytobiorcom NyKredit żadnej innej alternatywy niż wstąpienie na drogę sądową i pozwanie banku. Tylko więc orzeczenie sądu pozwala kredytobiorcy uwolnić się od nieuczciwego kredytu i zmniejszyć obciążenia finansowe.


Sprawdź, ile możesz odzyskać, nawet jeśli już spłaciłeś kredyt.
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ i FINANSOWĄ

 

Image module

Sprawdź, ile możesz odzyskać, nawet jeśli już spłaciłeś kredyt.
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ i FINANSOWĄ