Sankcja kredytu darmowego – poddajemy rozstrzygnięciu wszelkie wątpliwości związane z tym zagadnieniem w poniższym artykule. Czy rzeczywiście kredytobiorcom przysługuje darmowy kredyt?

Wielu z nas, zaciągając kredyt lub pożyczkę, spodziewa się uczciwych i przejrzystych warunków finansowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa. Niestety, w rzeczywistości zdarzają się sytuacje, w których kredytodawcy lub instytucje finansowe nie spełniają wszystkich wymogów prawnych. Jak się okazuje, nieuczciwe praktyki instytucji pożyczkowych lub banków wcale nie są rzadkie.

W tle rosnącej świadomości prawnej konsumentów, pojawia się pytanie, czy istnieje możliwość uzyskania rekompensaty lub unieważnienia umowy kredytowej w przypadku naruszenia przepisów przez kredytodawcę. To tutaj wkracza pojęcie sankcji kredytu darmowego, które stanowi istotne narzędzie ochrony praw konsumenta.

W niniejszym artykule skupimy się na analizie tego zagadnienia, wyjaśniając, jakie są przesłanki oraz konsekwencje sankcji kredytu darmowego dla kredytobiorców.

Sankcja darmowego kredytu – na czym polega?

Sankcja kredytu darmowego to instytucja prawna chroniąca kredytobiorcę o statusie konsumenta przed stosowaniem przez kredytodawcę nieuczciwych praktyk rynkowych związanych z oferowaną pożyczką lub kredytem. W sytuacji zaistnienia określonych przesłanek kredytobiorca spłaca jedynie to co pożyczył od pożyczkodawcy. Bez konieczności zapłaty odsetek ani innych dodatkowych opłat okołokredytowych. Takie rozwiązanie z jednej strony chroni kredytobiorcę, w przypadku zawarcia nieuczciwej dla niego umowy. Z drugiej z kolei, motywuje to instytucję pożyczkową lub bank do zaniechania takich praktyk. Wyraża się to poprzez zawierania umów odpowiadających prawnym wymogom uczciwości i przejrzystości dla klienta.

Podstawę prawną dla sankcji darmowego kredytu stanowi ustawa o kredycie konsumenckim. Zgodnie z przepisami przedmiotowej ustawy, w przypadku naruszenia przez kredytodawcę określonych warunków, konsument składając pisemne oświadczenie, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. Istotne jest jednak, że z tej instytucji nie można skorzystać w przypadku każdej umowy kredytowej. Sankcja może być zastosowana zarówno w przypadku bieżących kredytów, jak i tych już spłaconych. Ważne jest jednak aby nie minęło więcej niż 12 miesięcy od ostatniej spłaty. Podkreślenia wymaga również, że do zastosowania sankcji kredytu darmowego kwalifikują się bowiem tylko kredyty gotówkowe, niezabezpieczone hipoteką, których kwota nie przekracza 255.550,00 PLN.

sankcja kredytu darmowego

Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Sytuacje, w których można skorzystać z sankcji kredytu darmowego określa wspomniana ustawa o kredycie konsumenckim. Do grupy przesłanek pozwalających skorzystać kredytobiorcy z darmowego kredytu zaliczono:

sankcja kredytu darmowego

✔️brak pisemnej formy umowy kredytowej;

✔️w Twojej umowie kredytowej brak informacji o rodzaju kredytu, jego całkowitej kwocie, stopie oprocentowania, RRSO lub zasadach i terminach spłaty;

✔️ Twoja umowa nie zawiera informacji dotyczących wcześniejszej spłaty i odstąpienia od umowy;

✔️nieprawidłowo przeliczono koszty kredytu na Twoją niekorzyść niekorzyść.

Należy pamiętać jednak, że to na Tobie ciążyć będzie ciężar udowodnienia ewentualnych błędów w umowie kredytowej, które mogą umożliwić skorzystanie z sankcji kredytu darmowego, przewidzianej przez ustawodawcę. Podkreślenia wymaga również, że złożenie pisemnego oświadczenia wskazującego na nieprawidłowe zapisy nie gwarantuje natychmiastowego zwrotu pieniędzy przez bank. Istnieje więc wysokie prawdopodobieństwo, że instytucja kredytowa odmówi korzystania z tej sankcji. Czasem nie udzielając wytłumaczenia, które byłoby uzasadnione z punktu widzenia prawa. Negatywna odpowiedź banku oznacza konieczność zgłoszenia sprawy do sądu.

Jak skorzystać z darmowego kredytu?

Wykonanie przez konsumenta sankcji kredytu darmowego odbywa się poprzez złożenie pisemnego oświadczenie kredytodawcy o skorzystaniu z uprawnień kredytu darmowego. Złożenie wskazanego zawiadomienia uprawnia kredytobiorcę do oddania do instytucji pożyczkowej lub banku dokładnie takiej kwoty jaką otrzymał tytułem wadliwej umowy. Bez konieczności zapłaty odsetek ani innych dodatkowych kosztów. Wyjątkiem jest jednak obowiązek poniesienia przez konsumenta kosztów ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidzianego w umowie. Oświadczenie konsumenta uznaje się za złożone z chwilą, gdy doszło do kredytodawcy w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. W orzecznictwie podkreśla się, że nie ma również przeszkód, aby takie oświadczenie zostało złożone dopiero w trakcie procesu sądowego wytoczonego przez bank przeciwko konsumentowi o zwrot kredytu konsumenckiego w całości lub w części.

Dziennik Gazeta Prawna Sankcja Kredytu Darmowego Karolina Marusińska Bilbin

Sprawdź wypowiedź eksperta – mec. Karolina Marusińska-Bilbin

Korzystna dla konsumentów linia orzecznicza dla Sankcji Kredytu Darmowego (SKD) jeszcze się uciera. Pojawiają się pierwsze wyroki korzystne dla konsumentów dotyczące zakazu naliczania oprocentowania od kredytowanych kosztów kredytu, a tym samym błędnego wskazania całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty do zapłaty a co za tym idzie Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania Kredytu (RRSO). Nie mniej jednak kwestia SKD jeszcze nie została potwierdzona prawomocnymi orzeczeniami.

Na posiedzeniach niejawnych co do zasady sądy wydają nakazy zapłaty, uwzględniające argumentację korzystną dla kredytobiorców od których przysługuje bankom sprzeciw. Wyroki wydane po wniesieniu sprzeciwu często uwzględniają argumentację banków i są niekorzystne dla kredytobiorców. Są to wyroki nieprawomocne, którym przysługuje apelacja. Należy zwrócić uwagę, że wyroków prawomocnych w zakresie sankcji kredytu darmowego wiele nie ma. 

Z uwagi na toczące się w TSUE postępowanie w sprawie C-472/23 (przeciwko Alior Bankowi) polskie sądy zawieszają postępowania.

Radca Prawny
Karolina Marusińska-Bilbin
wypowiedź dla Dziennik Gazeta Prawna

 

Sankcja kredytu darmowego – aktualne orzecznictwo 2024 i rekomendacja dla Kredytobiorców

Biorąc pod uwagę powyższe oraz wysokie ryzyko (i koszty) zawieszenia lub przegrania sprawy, rekomendujemy wstrzymanie się z podejmowaniem działań prawnych do czasu zmiany orzecznictwa. Monitorujemy dynamiczną sytuację prawną w Polsce oraz śledzimy najnowsze trendy orzecznicze w sporach dotyczących umów kredytowych. W przypadku wystąpienia nowych, korzystnych dla konsumentów okoliczności, zawiadomimy zainteresowanych.

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem powiadomień po ustabilizowaniu się korzystnej dla konsumentów linii orzeczniczej i zwiększeniem szans wygrania Państwa sprawy, prosimy o pozostawienie nam swojego numeru telefonu – skontaktujemy się z Państwem.

    sankcja kredytu darmowego