Dziedziczenie kredytu frankowego – przewodnik dla spadkobierców kredytu „walutowego”

Niegdyś sądzono, że proces o stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego jest długi, kosztowny a na koniec i tak kończy się zwycięstwem Banku. Obecnie pogląd ten nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Od kredytu hipotecznego w walucie obcej można skutecznie się uwolnić. A przede wszystkim odzyskać utracone z powodu wadliwej umowy pieniądze. Mimo to część Frankowiczów posiadających kredyty waloryzowane kursem franka szwajcarskiego nie decyduje się dochodzić swoich praw. Powody tych decyzji są różne. Zaczynając od obaw związanych z wysokością kosztów postępowania, po obawy wiążące się z przeświadczeniem, że z podmiotem tak silnym jak Bank nie da się wygrać. Nic bardziej mylnego. Jak pokazują statystyki sądowe, z miesiąca na miesiąc rośnie liczba zdecydowanych Kredytobiorców, którzy pozywają bank i wygrywają utracone środki.

Spadek a kredyt frankowy – co się dzieje z kredytem frankowym po śmierci kredytobiorcy?

Niezależnie od przyczyn, które hamują Frankowiczów przed podjęciem kroków prawnych przeciwko bankom, warto zwrócić uwagę na potencjalne tego konsekwencje. Należy mieć na uwadze bowiem, że długi z tytułu kredytu frankowego wchodzą w skład masy spadkowej i przechodzą na spadkobierców Kredytobiorcy. Pojawia się więc dziedziczenie kredytu frankowego. W przypadku więc, gdy Frankowicz posiadający kredyt hipoteczny CHF, nie zdoła uregulować swojego zadłużenia, to często jego najbliżsi stają się dziedzicami tego finansowego ciężaru.

Nierzadko bez wcześniejszego przygotowania czy świadomości związanej z charakterem i wysokością kredytu. Chociaż że decyzja o podjęciu działań prawnych przeciwko bankowi może być trudna i obciążona ryzykiem, to zaniechanie podejmowania takich kroków może prowadzić do przekazania trudności finansowych na barki najbliższych – małżonka, dzieci, wnuków, rodziców lub rodzeństwa. Ważne jest, aby być świadomym, jakie konsekwencje mogą wynikać z niewłaściwego zarządzania kredytem frankowym i jakie obciążenia finansowe mogą spaść na spadkobierców. Warto więc podjąć działania już dziś w celu uwolnienia siebie i najbliższych od kredytu walutowego.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Śmierć Frankowicza a spłata kredytu – kto spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy?

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego, prawa i obowiązki majątkowe zmarłego z chwilą jego śmierci przechodzą na inne osoby. W efekcie niespłacone długi frankowe Kredytobiorcy stają się częścią masy spadkowej. W przypadku istnienia testamentu, dziedziczenie – czyli powołanie do spadku – odbywa się zgodnie z jego treścią.

Jeżeli jednak testamentu nie ma, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, które precyzują, kto ma pierwszeństwo do dziedziczenia. W przypadku braku testamentu, Kodeks Cywilny nadaje pierwszeństwo dzieciom zmarłego oraz jego małżonkowi. Jeżeli małżonek lub inna osoba, która dziedziczy była również współkredytobiorcą, jego zobowiązanie względem banku powiększa się o odziedziczoną część. W sytuacji spełnienia określonych warunków, dziedziczyć mogą także rodzice, rodzeństwo zmarłego czy nawet dziadkowie. Proces ten odbywa się zgodnie z hierarchią wskazaną w Kodeksie Cywilnym, której celem jest uregulowanie dziedziczenia w przypadku braku wyraźnych wskazań ze strony zmarłego. Spadkobiercy, czyli osoby wskazane w testamencie lub określone przepisami prawa, stają się więc odpowiedzialne za długi zmarłego.

Warto podkreślić, że spadkobierca, po dowiedzeniu się o swoim tytule do spadku, ma 6 miesięcy na złożenie oświadczenia. W tym dokumencie określa, czy decyduje się przyjąć czy odrzucić spadek, a w przypadku jego przyjęcia, precyzuje w jakim zakresie. Kluczowe jest jednak zrozumienie, że to oświadczenie obejmuje cały majątek spadkodawcy, a nie tylko długi związane z niespłaconym kredytem hipotecznym w walucie franka szwajcarskiego.

Śmierć współkredytobiorcy – czy można pozwać bank? 2024

Istota kredytów hipotecznych często związana jest z ich długim okresem spłaty, który może wynosić nawet 40 lat. W trakcie spłaty kredytu mogą wystąpić różne sytuacje życiowe, takie jak zmiany w sytuacji osobistej Kredytobiorców, w tym rozwody, podziały majątku czy śmierć jednego z Kredytobiorców. Warto jednoznacznie podkreślić, że śmierć jednego ze współkredytobiorców nie pozbawia pozostałych możliwości uwolnienia się od zobowiązań związanych z potencjalnie wadliwym kredytem oraz odzyskania wpłaconych środków od banku. Każdy z kredytobiorców niezależnie od innych Kredytobiorców zgodnie z ostatnim orzeczeniem Sądu Najwyższego może dochodzić swoich praw.

Dziedziczenie a kredyt frankowy – najkorzystniej pozwać bank

W przypadku kredytów frankowych, spadkobiercy Frankowicza, oprócz odziedziczenia długu, mają także możliwość podjęcia kroków prawnych przeciwko bankowi. To oznacza, że przejście kredytu na następców prawnych umożliwia im skorzystanie z roszczenia o stwierdzenie nieważności umowy. Jest to szczególnie istotne z perspektywy osób, które odziedziczyły majątek zmarłego, nie zdając sobie sprawy z istniejącego zobowiązania frankowego. Dodatkowo, istnieje możliwość wystąpienia z takim roszczeniem w sytuacjach, w których dotychczasowe pozwanie banku za życia pierwotnego kredytobiorcy było niemożliwe. Ważne jest jednak aby spadkobiercy lub współkredytobiorcy byli tego świadomi.

W razie wątpliwości zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie prawa finansowego i spadkowego. Pozwoli to na kompleksową ocenę sytuacji z uwzględnieniem wszystkich czynników i ochronę tych osób.

Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Zachęcamy do skorzystania z pomocy wyspecjalizowanej kancelarii prawniczej. Unieważnienie kredytu frankowego, mimo że jest skomplikowanym procesem, profesjonalna pomoc prawnika specjalizującego się w tej dziedzinie gwarantuje skuteczność działań. Dbajmy o swoje interesy i podejmujmy mądre decyzje. Warto skonsultować się z ekspertem już dziś, aby uniknąć przeniesienia ciężaru zobowiązań na najbliższych. Warto zabezpieczyć swoją finansową przyszłość, jak też przyszłość dzieci, wnuków i innych bliskich nam osób.

Radca Prawny
Karolina Marusińska-Bilbin

 

Karolina Marusińska - Bilbin

 Śmierć Frankowicza w trakcie procesu – co dalej?

dziedziczenie kredytu frankowego

Niezależnie od powyższego inną nurtującą kwestią związaną z kredytami CHF jest odpowiedź na pytanie o możliwość unieważnienia kredytu jeżeli Frankowicz wystąpił z roszczeniem do sądu a zmarł w trakcie procesu. Zauważyć należy, że nie ma to daleko idących konsekwencji. Podkreślić więc trzeba, że śmierć kredytobiorcy w trakcie już trwającego postępowania sądowego nie przerywa troczącego się procesu frankowego. Spadkobiercy mogą kontynuować walkę o prawa, które rozpoczął ich poprzednik. Nie zachodzi również konieczność wszczęcia nowego procesu. Zastosowanie mają tutaj bowiem przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami Sąd zawiesi takie postępowanie aż do czasu ustalenia spadkobierców. Po powzięciu informacji o osobach, które odziedziczyły kredyt, proces będzie kontynuowany z ich udziałem. Spadkobiercy są więc w pełni uprawnieni do kontynuacji sprawy i dochodzenia roszczeń związanego z kredytem frankowym.

Jak odzyskać pieniądze z kredytu frankowego – krok po kroku

Zacznij działać już dziś – uwolnić siebie i Twoją rodzinę od toksycznego kredytu, przestań płacić raty i odzyskaj utracone pieniądze. Zabezpiecz swoich najbliższych przed odziedziczeniem długu frankowego. Możliwość zaprzestania płatności rat i odzyskania pieniędzy jest bowiem na wyciągnięcie ręki.

Krok 1 – Bezpłatna analiza i porada prawna i finansowa

Przyślij nam skan umowy kredytowej wraz z dokumentacją co do wysokości wpłat przez kredytobiorców na rzecz Banku. Jeżeli nie jesteś w posiadaniu któregoś z dokumentów, prześlemy Ci instrukcję wnioskowania do Banku o ich wydanie. Następnie dokonamy bezpłatnej analizy prawno-finansowej Twojej sytuacji. Następnie, podczas rozmowy telefonicznej lub spotkania w trybie zdalnym doświadczony prawnik sprawdzi, czy występują inne ryzyka prawne i podzieli się z Tobą wynikami analiz prawno – finansowych. Proponując przy tym najkorzystniejsze rozwiązania a przede wszystkim odpowiadając, czy i ile możemy dla Ciebie wygrać.


Krok 2 – Pozwanie banku wraz z wnioskiem o wakacje kredytowe

W ciągu 7-10 dni od otrzymania kompletu dokumentacji składamy pozew. Wraz z wnioskiem o zawieszenie obowiązku spłaty rat jeżeli suma wpłat kredytobiorców z tytułu comiesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych i opłat okołokredytowych przekroczyła kwotę kapitału wypłaconego przez Bank). Jeżeli w momencie składania pozwu kredytobiorcy nie nadpłacili kredytu, odpowiedni wniosek składamy w momencie spełnienia tego warunku. Na dalszym etapie postępowanie. Dzięki temu nasi klienci nie muszą spłacać comiesięcznych rat kredytu, czekając w spokoju na wyrok w ich sprawie i zwrot dotychczas wpłaconych pieniędzy.


Krok 3 – Postępowanie przed sądem

W toku postępowania sądowego sporządzamy pisma procesowe oraz reprezentujemy osobiście Kredytobiorców. Zarówno przed sądem I instancji, w trakcie postępowania apelacyjnego jak i w kontaktach z pełnomocnikami pozwanego Banku. Dzięki doświadczeniu naszego zespołu prawnego prowadzone przez naszą Kancelarię sprawy dotyczące umów kredytów “walutowych” w 100 % spraw kończą się unieważnieniem Umowy, umorzeniem aktualnego zobowiązania i zwrotem nadpłaconych środków/pieniędzy a w konsekwencji możliwością wykreślenia hipoteki.


Krok 4 – Rozliczenie z bankiem
unieważnionego kredytu frankowego

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku w sądzie apelacyjnym, Kancelaria na podstawie prawomocnego wyroku / prawomocnej wygranej CHF egzekwuje od przegrywającego Banku zasądzone kredytobiorcom kwoty. Pomagamy w wykreśleniu hipoteki nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z księgi wieczystej i w rozliczeniu wypłaconego kapitału kredytu.


Jesteś Frankowiczem lub Eurowiczem i chcesz skorzystać z naszej pomocy?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ