Ugody eurowe – co trzeba wiedzieć będąc Eurowiczem?

Eurowicze zainspirowani sukcesami Frankowiczów masowo ruszyli do sądów unieważniać zawarte kredyty „walutowe”. Kolejne sukcesy odnoszone przez konsumentów w sądach stawiają Banki pod ścianą. Część z nich starając się ograniczyć koszty i uniknąć publicznych procesów sądowych proponuje Kredytobiorcom ugody. Czy Eurowicze rzeczywiście mogą liczyć na uczciwe rozwiązanie kwestii bez konieczności wkraczania na drogę sądową?

Niestety nie. Ugody eurowe stają się kolejnym sposobem sektora bankowego na uniknięcie odpowiedzialności za nieuczciwe działania. Interes Kredytobiorcy jest drugorzędny.

Analizując niektóre propozycje Banków, okazuje się, że Kredytobiorca przystając na propozycję Banku może niewiele zyskać, lub w skrajnych przypadkach nawet stracić. Jednocześnie podkreślenia wymaga, że ugody eurowe nie są powszechnie proponowane Kredytobiorcom, tak jak ma to miejsce w przypadku kredytów frankowych. Tylko bowiem niektóre z Banków zdecydowały się wyjść z ofertą ugód dla eurowiczów.

Eurowiczu – teraz jest najlepszy czas na odzyskanie pieniędzy z nieuczciwych kredytów eurowych. Mimo że ewentualne ugody eurowe wzbudzają wiele nadziei jak i oczekiwań wśród osób dotkniętych problemem kredytu „walutowego” wymarzona propozycja od Banku może nigdy nie nadejść. Jeśli nadejdzie, będzie z kolei daleka, od uczciwego zabezpieczenia Twoich interesów. Tylko wyrok sądowy przynosi bowiem pełnię finansowych korzyści i realną możliwość odzyskania pieniędzy.

ugody eurowe

Ugody eurowe – czy jest alternatywa?

Ugody eurowe, zamiast bezczynnie czekać na oczekiwaną propozycję i dalej spłacać kredyt można rozpocząć skuteczne dochodzenie swoich roszczeń. Trwa bowiem najlepszy czas na uwolnienie się od toksycznego kredytu frankowego lub eurowego. Według najnowszych danych Polacy w samym 2023 roku zainicjowali w sądach ponad 80 tys. procesów dotyczących kredytów walutowych. Dzięki korzystnej linii orzeczniczej sprawy Eurowiczów i Frankowiczów są masowo i coraz szybciej wygrywane w sądach. Kredytobiorcy wygrywają z bankami ponad 97 proc. sporów sądowych, uzyskując unieważnienie swoich umów. Bezczynne oczekiwanie na uczciwą propozycję ugody ze strony banku jest równie nierozważne, jak liczenie na ustawowe rozwiązanie problemu kredytów „walutowych”. W świetle grudniowychczerwcowych uchwał TSUE ugoda z bankiem na innych zasadach niż wynikających z dotychczasowego orzecznictwa TSUE jest bezprzedmiotowa i mało opłacalna.

Obecnie tylko droga sądowa pozwala na korzystne, ostateczne rozliczenie z bankiem.

Alternatywna ścieżka dla kredytobiorców.

W przypadku prawomocnej wygranej konsumenci uzyskują zwrot nadpłat ponad otrzymany kapitał kredytu. Włączając w to raty kapitałowo-odsetkowe, prowizje i opłaty bankowe, składki ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Dodatkowo kredytobiorcom przysługują od banku odsetki ustawowe za opóźnienie w zwrocie nadpłaconych świadczeń do banku.

EDIT: Zostało to potwierdzone wyrokiem TSUE 14 grudnia 2023 r w sprawie C-140/22 przeciwko mBank

Tego rodzaju wyroki mogą stanowić dla kredytobiorców formę rekompensaty za niedopowiedzenia lub błędy popełnione przez banki w zakresie udzielania kredytów denominowanych lub indeksowanych do franka szwajcarskiego lub euro. Te właśnie poprzez programu ugód, tej odpowiedzialności starają się uniknąć.

Dlaczego ugody eurowe są mniej opłacalne niż proces z bankiem?

Kredytobiorcy walutowi, w tym FrankowiczeEurowicze często są niechętni do zawierania ugód z kilku powodów:


1. Ugody tylko w niewielkiej części zmniejszają aktualną wysokość długu i nie rekompensują poniesionych już dotychczas strat

Większość doradców finansowych uważa, że propozycje finansowe banku są znacznie mniej korzystne finansowo niż uzyskiwane dzięki orzeczeniom sądowym. Odstające od rzeczywistości prawnej propozycje zawarcia ugody nawet podczas toczącego się procesu sądowego.


2. Ugody eurowe są przeznaczone tylko dla części klientów aktywnych umów kredytowych „walutowych”

Niewielu kredytobiorców ma świadomość, że mają prawo dochodzić zwrotu swoich nadpłaconych świadczeń na rzecz banku tj. zwrotu nadpłaconych rat, prowizji i części składek ubezpieczeń dla kredytów już wypowiedzianych lub spłaconych. Nawet 10 lat temu i wcześniej. W zdecydowanej większości argumenty banków dotyczące przedawnienia roszczeń konsumenta z tytułu niedozwolonych postanowień umownych nie znajdują aprobaty w sądach.
Kancelaria KMB Legal uzyskała od Banku zwrot nadpłaconych rat i prowizji bankowych 14 lat od całkowitej spłaty kredytu frankowego.

W czerwcu 2023 roku TSUE potwierdził status konsumenta także dla osób, które otrzymały kredyt pseudowalutowy o dwojakim przeznaczeniu – konsumenckim i zarobkowym.


3. Kredytobiorcy są niechętni ugodom z powodu utraconego lub braku zaufania do banków. i preferowania rozwiązań sądowych.

Część kredytobiorców sądzi, że bank celowo oferował tego typu kredyty licząc na jak największy zysk. Bez względu na konsekwencje udzielonego produktu dla klienta i jego bezpieczeństwa finansowego. Między innymi dlatego preferują rozwiązania na drodze sądowej. Po za tym niekiedy oferowane są ugody są jeszcze bardziej niekorzystne niż dotychczas spłacany kredyt. Jak więc po takich propozycjach mieć zaufanie do instytucji bankowych?


4. Eurowicze oczekują, że bank powinien wziąć odpowiedzialność za swoje działania​ niezgodne z prawodawstwem Polski i Unii Europejskiej​​ i ​ponieść konsekwencje finansowe.

Przykładowo, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 10 czerwca 2021 roku, w sprawach połączonych od C‑776/19 do C‑782/19 francuskich kredytobiorców vs BNP Paribas Personal Finance w zakresie interpretacji Dyrektywy 93/13 EWG wydał ważne wyroki w sprawie francuskich kredytobiorców. Stały się podstawą do wymierzenia sprawiedliwości przez sąd krajowy we Francji.

Tak więc innym powodem, dla którego Eurowicze lub inni kredytobiorcy „walutowi” decydują się na drogę sądową, jest fakt, że wyroki sądów stają się precedensami, które mogą pomóc innym Frankowiczom lub Eurowiczom w podobnej sytuacji.


5. Frankowicze i Eurowicze żałują pocjopnej decyzji o zawarciu ugody

Spora grupa Kredytobiorców obecnie żałuje pochopnej decyzji, iż bez uprzednich konsultacji z niezależnym prawnikiem podpisała niekorzystne ugody z bankami i obecnie musi spłacać znacznie wyższe raty kredytu przewyższające obciążenia sprzed zawarcia ugody.

Pomimo ostrzeżeń ekspertów prawnych i finansowych przed niekorzystnymi propozycjami porozumień pozasądowych szacuje się, że ponad kilkadziesiąt tysięcy frankowiczów podpisało ugody z bankami. Niektórzy kredytobiorcy „walutowi” zostali zmanipulowani przez konsultantów bankowych, część z nich nie miała świadomości o przysługujących im prawach konsumenta oraz, że podpisując ugodę rezygnują z należnych im roszczeń z tytułu wadliwej i nieuczciwej umowy frankowej. Jeszcze inni Frankowicze lub Eurowicze nie byli świadomi, że zamieniają ryzyko kursowe na nieograniczone ryzyko związane ze zmiennym oprocentowaniem. Część z nich jest niezadowolona ze swojej pochopnej decyzji i zastanawia się, czy może się z niej wycofać.


6. Zawarcie ugody eurowej z Bankiem zamyka drogę do późniejszych rozstrzygnięć na drodze sądowej

Eurowicze tracą prawo do żądania odszkodowania za poczynione przez banki szkody, zadośćuczynienia lub wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytobiorców. Decydując się podpisać ugodę, Kredytobiorca zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających ze spornego kredytu.


Chcesz przestać płacić raty kredytu?
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ

Ugody eurowe – na co mogą liczyć Eurowicze 2024?

Oferowane programy ugód PKO BP, Pekao, MillenniummBankuBNP Paribas, BOŚ Bank, Santandera i ING Banku lub pilotaże ewentualnych propozycji ugodowych innych banków (DNB Nord Polska, Raiffeisen) tylko zachęcają do działania Frankowiczów i Eurowiczów, którzy nie planowali złożyć pozwów i jednocześnie swoimi mizernymi propozycjami przekonują tych, którzy się wahali lub tylko rozważali pozwanie swojego banku.

  • – Korzystne propozycje ugód otrzymują Frankowicze, którzy złożyli pozwy przeciwko bankom do sądu i jednocześnie uzyskali wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytu.
  • – Kredytobiorcom, którzy nie pozwali banku, banki proponują skrajnie niekorzystne warunki ugód.
  • – Nawet najkorzystniejsza ugoda nie jest tak korzystna jak wyrok sądowy.
  • – Banki unikają ponoszenia kosztów, czyli wypłaty odsetek ustawowych za opóźnienie, które sięgają kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy złotych.
  • – Potencjalnie niższe koszty ugody nie rekompensują niższych korzyści ugody niż wygrana z bankiem w sądzie. Po pokryciu kosztów sądowych i profesjonalnego prawnika korzyść finansowa z wygrania sprawy w sądzie jest znacząco wyższa niż w przypadku zawarcia ugody. 
ugody eurowe kredyt w euro

Kancelaria eurowa – jak wybrać najlepszego profesjonalnego pełnomocnika prawnego do oceny ugody i prowadzenia sprawy?

W każdym przypadku, przed podjęciem decyzji o zawarciu ugody z bankiem, zaleca się dokładne przeanalizowanie propozycji i porównanie ich z alternatywnymi możliwościami prawnymi dostępnymi na rynku, a także skonsultowanie się z niezależnym doradcą prawnym lub finansowym. Jeżeli ktokolwiek nie wie, jakie przysługują mu prawa, lub otrzymał od banku propozycję ugody – powinien skonsultować się z specjalizującym się i doświadczonym w wygrywaniu z bankami profesjonalnym prawnikiem.

Gdyż tylko profesjonalni pełnomocnicy prawni z uwagi na przygotowanie zawodowe i doświadczenie w sporach z bankami są w stanie należycie poprowadzić sprawę ku wygranej i odzyskać wszystkie należne kwoty. Ponadto profesjonalni pełnomocnicy prawnicy są związani kodeksem etyki zawodowej i odpowiadają za swoje działania całym swoim majątkiem. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych i firm para prawniczych. Te zazwyczaj odpowiadają do wysokości kapitału spółki, czyli bardzo często do 5 tys. zł. Radcy Prawni i Adwokaci są zobligowani do działania w interesie klienta i muszą stosować jasne, przejrzyste i zgodne z prawem zasady współpracy z klientem. 

Czy w przypadku ugody eurowej musisz płacić podatek?

Do końca 2024 roku przewidziany brak podatku tylko dla osób w mieszkających w kredytowanym mieszkaniu. Ale już nie dla pozostałych kredytobiorców żyrantów np. rodziców, rodzeństwa czy szwagrów. I tylko na jedno mieszkanie. Umorzenie kredytu na garaż jest już opodatkowane. Gwarancje zwolnienia z podatku do końca 2024 r.

Zaś w przypadku uzyskania prawomocnej wygranej w sądzie – dotyczy wszystkich kredytobiorców i kredytów w celu zaspokojenia własnych potrzeb konsumenckich. A zwłaszcza wszystkich  mieszkań, domów lub samochodów w celu zaspokojenia swoich i swojej rodziny potrzeb bytowych. Jeżeli jesteś zainteresowany omawianą tematyką, polecam przeczytanie naszego artykułu.  Uzyskaj informacje na temat opodatkowania w latach 2022-2024, związanego z unieważnieniem umów kredytowych w Polsce.

Ugody eurowe – jakie banki są otwarte na współpracę z kredytobiorcami?

Poszczególne banki mają różne podejście do tematu ugód. Jedne oferują je chętniej szerokiej grupie klientów, inne tylko wybranym. Różnią się też zasady i warunki przewalutowania. Przyjrzyjmy się poszczególnym założeniom propozycji ugód frankowych.

Mimo apeli KNF, niektóre banki nie wypracowały systemowego podejścia do ugód, pozostawiając kredytobiorcom w walce o sprawiedliwość wyłącznie drogę sądową.


Millennium ugody eurowe

Kredytobiorcy posiadający kredyty hipoteczne zawarte z Bankiem Millennium, Euro Bankiem lub z BIG Bankiem Gdańskim o kredyt MILLEKREDYT DOM są często niechętni zawieraniu ugód. Zdają sobie sprawę, że względem drogi sądowej, przyjmując ugodę mogą niewiele zyskać. Jednocześnie zamykając sobie drogę do unieważnienia umowy kredytu przez sąd w przyszłości.  Niekiedy nawet oferowane programy ugód wywołują odwrotny wpływ na kredytobiorców niż oczekiwałyby tego banki. Często niepoważne propozycje banku tylko zachęcają do działania Frankowiczów i Eurowiczów. Bank Millennium bowiem swoimi mizernymi propozycjami przekonuje tych, którzy dotychczas wahali się lub tylko rozważali pozwanie swojego kredytodawcy. Zdarza się nawet, że skrajnie niekorzystne oferty ugód, przekonują także tych kredytobiorców, którzy dotychczas w ogóle nie planowali złożyć pozwów.

Proponowane przez Bank Millennium ugody tylko w niewielkiej części zmniejszają aktualną wysokość długu i nie rekompensują poniesionych już dotychczas strat. Większość doradców finansowych uważa, że propozycje finansowe banku są znacznie mniej korzystne finansowo niż uzyskiwane dzięki orzeczeniom sądowym.

Analiza większości przypadków dotyczących propozycji ugodowych pozwala stwierdzić, że na ugodzie można zyskać niewiele lub nawet stracić. Frankowicz lub Eurowicz, przystając na ofertę banku dotyczącą ugody w najlepszym przypadku liczyć na oszczędności co najwyżej od 13 do 30 proc. aktualnie poniesionych kosztów, wielkości kapitału i odsetek pozostających do spłaty. To szokująco mało zważywszy na obecne orzecznictwo sądów.


Ugody eurowe PKO BP

Kredytobiorcy, którzy zawierali Umowy o kredyt WŁASNY KĄT lub MIX PKO BP lub o kredyt Nordea-Habitat Nordea Bank Polska lub o kredyt LOCUM LG Petrobank, często są niechętni do zawierania ugód z PKO Bank Polski. Zdają sobie sprawę, że względem drogi sądowej, przyjmując ugodę mogą niewiele zyskać. Jednocześnie zamykając sobię drogę do unieważnienia umowy kredytu przez sąd w przyszłości.  Niekiedy nawet oferowane programy ugód wywołują odwrotny wpływ na kredytobiorców niż oczekiwałyby tego banki. Często niepoważne propozycje ugód PKO BP i innych banków tylko zachęcają do działania Frankowiczów i Eurowiczów.

Bank PKO BP bowiem swoimi mizernymi propozycjami przekonuje tych, którzy dotychczas wahali się lub tylko rozważali pozwanie swojego kredytodawcy. Zdarza się nawet, że skrajnie niekorzystne oferty ugód, stanowią impuls także dla tych kredytobiorców, którzy dotychczas w ogóle nie planowali złożyć pozwów.

Niektórzy kredytobiorcy bez uprzednich konsultacji z niezależnym prawnikiem podpisali niekorzystne ugody z bankami. Obecnie wskutek wysokich stóp procentowych muszą spłacać znacznie wyższe raty kredytu przewyższające obciążenia sprzed zawarcia ugody. Część z nich nie miała świadomości o przysługujących im prawach konsumenta. Zdecydowana część kredytobiorców nie wiedziała także, że podpisując ugodę rezygnują z należnych im roszczeń z tytułu wadliwej i nieuczciwej umowy kredytu. Jeszcze inni Frankowicze lub Eurowicze nie byli świadomi, że zamieniają ryzyko kursowe na nieograniczone ryzyko związane ze zmiennym oprocentowaniem.


mBank ugody eurowe

mBank był jednym z banków, który przez pewien czas podejmował stanowisko przeciwne wobec ugód z Frankowiczami lub Eurowiczami. Jednakże, w związku z ciągłymi zmianami w prawie oraz wynikającymi z tego presją społeczną, mBank zaczął bardziej otwarcie rozważać rozpoczęcie programu ugód.

Na początku 2022 r mBank rozpoczął pilotażowy program składania indywidualnie ofert ugodowych i umożliwił zawieranie ugód. W związku z metodologią propozycji, która była bardziej zbliżona do propozycji Millennium niż pomysłu KNF w obliczu fiaska bank postanowił pilotaż szybko zamknąć. Na jesieni 2022 roku powrócił do oferowania propozycji ugód poprzez swój system bankowy już na korzystniejszych warunkach, zbliżonych do pomysłu KNF. Pomimo tego, Frankowicze i Eurowicze z BRE Banku, Multi Banku i mBanku często są niechętni do zawierania ugód z mBankiem z wielu powodów.

mBank ugody 2023

Pod koniec 2023 roku mBank rozpoczął proponować bardziej korzystne ugody dla kredytobiorców, którzy uzyskali wcześniej wstrzymanie obowiązku płatności rat. Pomimo tego w konsekwencji zawarcia ugody Kredytobiorca traci co najmniej kilka, kilkanaście procent wpłaconych świadczeń na rzecz banku. Ponadto Kredytobiorca rezygnuje w całości z zwrotu poniesionych kosztów sądowych i należnych mu odsetek ustawowych za opóźnienie. Aktualnie ich wysokość w skali roku jest na poziome 11,25% co może przełożyć się na dodatkowy zysk od banku w wysokości kilkudziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy złotych. Zapoznaj się z korzyściami płynącymi z wyroku ustalającego nieważność umowy kredytu w porównaniu do proponowanej ugody.


Santander ugody eurowe

Bank podaje, że wraz z korzystną dla kredytobiorców linią orzeczniczą, aktualizuje scenariusz ugodowy. Propozycja banku odzwierciedlać ma również rosnące zainteresowanie takim rozwiązaniem wśród samych Frankowiczów i Eurowiczów. Jest to zgoła inna narracja niż ta wyrażona w roku 2022, kiedy Santander nie zdecydował się przystąpić do programu ugód. Informował wtedy, że konwersja umowy kredytu walutowego na złoty jest mało opłacalna dla kredytobiorcy. Wtedy bank liczył na zmianę linii orzeczniczej w sprawie kredytów frankowych. Gdy ta się nie zmieniła, zmieniło się podejście banku do ugód. Te stały się jednak opłacalne. Niestety tylko dla banku, gdy procesów „walutowych” zaczęło przybywać.

Santander Consumer Bank ugody eurowe

Santander Consumer Bank, podobnie jak wiele innych instytucji finansowych, podejmuje działania dotyczące ugód. Bank ten oferuje możliwość zawarcia ugody klientom posiadającym kredyty indeksowane głównie do franka szwajcarskiego. Przedmiotowe ugody mogą obejmować różne rozwiązania. Przykładowo: zmiana warunków kredytu, konwersja kredytu na walutę krajową lub inne rekompensaty dla kredytobiorców.

Ugody eurowe Santander – kredytobiorcy wybierają pozwanie banku!

Kredytobiorcy walutowi którzy zawierali Umowy o kredyt z Kredyt Bankiem SA, Umowy CC standardowe oprocentowanie z Santander Consumer Bankiem, PTF Bankiem lub z BZ WBK, często są niechętni do zawierania ugód. Wybierają pozwanie Santander Bank Polska lub Santander Consumer Bank.

Przede wszystkim z programu ugód nie mogą skorzystać Kredytobiorcy, którzy już spłacili kredyt. „Czuję się oszukany i pominięty” – twierdzi jeden z kredytobiorców. Eurowicz, który bardzo dużym wysiłkiem i wyrzeczeniami spłacił już swój kredyt nie może skorzystać z programu ugód.  Nawet jeżeli kredyt został spłacony przed zakończeniem okresu. Te bowiem dedykowane są tylko dla aktywnych umów.

Niewielu kredytobiorców ma natomiast świadomość, że na drodze sądowej  może dochodzić zwrotu nadpłaconych świadczeń do banku kwot, już zamkniętej umowy. Nawet w przypadku już spłaconego kredytu, Eurowicze mogą dochodzić zwrotu zwrotu nadpłaconych rat, prowizji i części składek ubezpieczeń dla kredytów. Nawet jeżeli kredyt został spłacony 10 lat temu i wcześniej.


BNP Paribas ugody eurowe

BNP Paribas z programem ugód, początkowo opartym na wytycznych zaproponowanych przez KNF wystartował w 2021 r. Skierował swoje propozycje ugód głównie do kredytobiorców, którzy już wdali się w sądowy spór z bankiem lub istniało uzasadnione ryzyko wdania się w taki spór. Z czasem Bank częściowo zmienił swoje podejście i rozpoczął przedstawiać korzystniejsze dla konsumentów propozycje zawarcia ugód. Według danych na 31 marca br. takich ugód bank przedstawił 11 227. W rzeczywistości – odwrotnie niż chwali się bank – nie cieszy się on dużym zainteresowaniem kredytobiorców. Zaledwie 14 % kredytobiorców skorzystało z programu ugód BNP Paribas.

Co oczywiste, w interesie BNP Paribas, który przegrywa przytłaczającą liczbę spraw „walutowych” w sądach jest, aby zainteresowanie pozwami było jak najmniejsze, a ugodami jak największe. Mimo szerokiej kampanii medialnej banku promującej nieopłacalne ugody, kredytobiorcy wybierają drogę sądową. Gdyż w prawie 90 % spraw o unieważnienie kredytów „walutowych” przeciwko BNP Paribas sądy przyznają rację Frankowiczow i Eurowiczom.

ugoda z bankiem BNP Paribas

Frankowicze i Eurowicze, którzy zawierali Umowy o kredyt z Fortis Bank lub Bankiem Gospodarki Żywnościowej (BGŻ), Dominet często są niechętni do zawierania ugód z BNP Paribas Bank Polska.


Raiffeisen ugody eurowe

Mimo zapowiedzi w czerwcu br. Raiffeisen Bank International nadal nie wystartował z programem ugód. Jak się okazuje, ugody oferowane przez Raiffeisen Bank są jak YETI. Część osób o nich słyszało, jednak nikt ich nie widział…

Frankowiczu, Eurowiczu: nie czekaj na propozycję ugody. Ta być może nigdy nie nadejdzie. Kredytobiorco posiadający kredyt hipoteczny „walutowy” w Raiffeisen Banku, jedyny ratunek w sądzie! Tylko wyrok sądowy uwalnia ostatecznie od kredytu i hipoteki oraz faktycznie przynosi korzyści finansowe.

Dotychczasowe, skrajnie niekorzystne dla kredytobiorców propozycje oferowane przez inne banki pokazują, że Frankowicz i Eurowicz na ewentualnej ugodzie może niewiele zyskać. Ugody zabezpieczają interes banku a nie ich klientów Bez wątpienia największe korzyści można uzyskać tylko w sądzie. Co więcej inne banki już od dłuższego czasu oferują kredytobiorcom ugody. Skoro Raiffeisen Bank tyle czasu nie oferował ugód, trzeba brać pod uwagę, że nie zaproponuje ich wcale.


Deutsche Bank ugody eurowe

Deutsche Bank nie oferuje obecnie masowego programu ugodowego swoim kredytobiorcom frankowym i eurowym. Kondycja finansowa zarówno Deutsche Bank Polska, jak i jego niemieckiej spółki – matki nie jest dobra. Media wciąż spekulują o możliwej niewypłacalności. Poza tym niemieckiemu bankowi nie zależy na dobrej reputacji u polskich klientów, bo nie prowadzi działalności detalicznej w naszym kraju.

ugody eurowe Deutsche Bank

Pojawiają się nieoficjalne informacje na temat indywidualnych propozycji kierowanych do wybranych kredytobiorców, na ogół dopiero po zakwestionowaniu przez nich wadliwej umowy w sądzie. Według ekspertów warunki ugód oferowanych nielicznym Frankowiczom i Eurowiczom przez Deutsche Bank są jednak wyjątkowo niekorzystne.

Posiadacze kredytów frankowych i eurowych w Deutsche Banku powinni zawczasu zabezpieczyć swoje interesy, tak aby nie znaleźć się w tak beznadziejnej sytuacji jak kredytobiorcy z Getin Banku, który znajduje się w stanie upadłości. Jedynym rozsądnym wyjściem jest złożenie do sądu pozwu wraz z wnioskiem o wstrzymanie obowiązku spłaty rat. Polskie sądy nie mają żadnych wątpliwości, że umowy frankowe Deutsche Banku są wadliwe i należy uznać je za nieważne.

Przekonaj się, jak szybko możesz uzyskać wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytowo-odsetkowych do Deutsche Bank przy pomocy Kancelarii KMB Legal.
A następnie uzyskaj orzeczenie unieważniające Twoją umowę kredytową z Deutsche Bank i uwalniającą hipotekę!


Pekao ugody eurowe

Frankowicze i Eurowicze Banku Pekao SA (Bank Polska Kasa Opieki SA) i Pekao Bank Hipoteczny SA niechętni ugodom. Nie dają się kolejny raz oszukać bankom. Preferują sądy, w których wygrywają. Dzięki sądowym orzeczeniom odzyskują w całości nadpłacone raty i prowizje bankowe.

Mimo kilkuletniej zwłoki, Bank Pekao SA w październiku 2023 r. wystartował z programem ugód „Bezpieczna ugoda 2%”. Bank deklaruje, że zrzeka się prawa do domagania się w części waloryzacji kapitału. W zamian Pekao oczekuje od kredytobiorcy zrzeczenie się roszczeń w stosunku do Banku. Szkoda jednak, że Bank Pekao zapomniał, że prawo waloryzacji mu nie przysługuje. Wyraźnie to potwierdził TSUE 15 czerwca br.

Pekao bezpieczna ugoda 2%

Podstawowym założeniem programu ugód Banku Pekao jest zamiana umowy kredytu „walutowego” poprzez potraktowanie jej od początku jak kredytu złotowego oprocentowanego stopą 2%. Jakie mogą być tego konsekwencje? Jeżeli kredytobiorca wpłacił na rzecz Banku kwotę większą niż kwotę, którą wpłaciłby w przypadku kredytu złotowego, Bank zwraca mu nadwyżkę. Jeżeli natomiast kredytobiorca nie spłacił całości zadłużenia, to umowa byłaby kontynuowana jako kredyt złotowy ze stałą stopą oprocentowania 2 % w okresie 5 lat.

Na szczegóły propozycji ugody wszyscy posiadacze aktywnych (na dzień 31 marca 2023 r.) kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego muszą poczekać do końca 2024 roku.


BOŚ ugody eurowe

BOŚ Bank uruchomił program ugód na bazie propozycji KNF dopiero w styczniu 2023 roku. Jednak jako jeden z nielicznych banków oferują swoją ofertę także do Eurowiczów. Ugody będą zawierane na zasadach zgodnych z propozycjami Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to, że kredyt walutowy zostanie przeliczony tak, jakby od początku był brany w złotych. To dawno zapomniana w sądach opcja tzw. „odfrankowienia” kredytu. Tylko oprocentowanie kredytu jest oparte o stawkę referencyjną WIBOR 6M powiększoną o marżę. Jedynie wysokość marży podlega mediacji w ramach procesu zawierania ugody. Punktem wyjścia jest marża z umowy kredytu walutowego.

Aby sprawdzić, czy można zawrzeć ugodę, aktualni klienci BOŚ powinni złożyć wniosek o mediację. Siedmio-etapowy proces mediacji jest prowadzony z udziałem Mediatora Sądu Polubownego przy KNF i przedstawiciela BOŚ. Z programu Ugód mogą skorzystać tylko klienci, którzy mają niespłacone, niewypowiedziane kredyty mieszkaniowe indeksowane albo denominowane do waluty obcej (CHF, EUR, USD), przeznaczone na własny cel mieszkaniowy.

Czy jest alternatywa do procesu mediacji przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)? Tak – wstąpienie na drogę sądową i pozwanie banku. Tylko orzeczenie sądu pozwala kredytobiorcy uwolnić się od nieuczciwego kredytu i zmniejszyć obciążenia finansowe.

Przekonaj się jak szybko możesz uzyskać wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytowo-odsetkowych do BOŚ Bank przy pomocy Kancelarii KMB Legal


BPH ugody eurowe

Bank BPH długo nie podejmował tematu proponowania kredytobiorcom ugód „walutowych”. Przytłaczająca liczba przegranych spraw frankowych w sierpniu 2023 roku zrewidowała dotychczasowe podejście Banku BPH do tematu ugód. W konsekwencji niektórzy, pojedynczy klienci mogli liczyć na propozycję ugody od Banku BPH. Jak się jednak okazało, proponowane ugody są jednymi z najgorszych na rynku. Tym samym nawet mimo uruchomienia dla niektórych klientów propozycji ugodowych, nie dało im właściwie realnej, alternatywnej możliwości niż wstąpienie na drogę sądową i pozwanie banku. Tylko orzeczenie sądu pozwala kredytobiorcy uwolnić się od nieuczciwego kredytu i zmniejszyć obciążenia finansowe.

W 18 miesięcy Bank BPH wypłaca Frankowiczom 178 tys. zł w wykonaniu wygranej frankowej i stwierdzona nieważność Umowy kredytu
Przekonaj się jak szybko możesz uzyskać wstrzymanie obowiązku płatności rat kredytu frankowego. | GE Money Bank | Bank BPH


DnB Bank Polska ugody eurowe

Początkowo 2023 rok dla posiadaczy kredytów hipotecznych „walutowych” w DNB Bank Polska nie jawił się jako okres potencjalnych zmian i możliwości. Bank, realizując wcześniejsze decyzje o stopniowym wycofywaniu się z polskiego rynku, zaskoczył jednak klientów informacją o uruchomieniu propozycji ugody. Niestety, okazało się, że te propozycje nie niosą ze sobą rzeczywistych korzyści dla kredytobiorców. Skierowane są tylko na ściśle określony interes banku… 

DnB Bank Polska kilkukrotnie proponował promocję na ugody frankowe i eurowe. Ugoda oferowana przez DNB Bank Polska sprowadzała się do niewielkiej obniżki aktualnego zobowiązania (maksymalnie 10%). Co w zamian? W zamian za uniemożliwienie odzyskanie nadpłaconych rat oraz  zrzeczenia się wszelkich praw oraz roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytu i w konsekwencji zamknięcie możliwości dochodzenia swoich roszczeń w przyszłości…

Szacując korzyści dla kredytobiorców wypływające z zawarcia ugody z norweskim bankiem, może to i lepiej, że możliwość skorzystania z oferty została ograniczona czasowo i wygasła wraz z 23 czerwca 2023 roku… 

Może to i lepiej, że bank nie wznowił promocji ugodowej bo nie było warto.


ING Bank Śląski ugody eurowe

ING Bank Śląski uruchomił program ugód na bazie propozycji KNF dopiero w 2023 roku. Ugody będą zawierane na zasadach zgodnych z propozycjami Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Oznacza to, że kredyt walutowy zostanie przeliczony tak, jakby od początku był udzielany w złotych. To dawno zapomniana w sądach opcja tzw. „odfrankowienia” kredytu.

Aby sprawdzić, czy można zawrzeć ugodę, aktualni klienci ING Banku Śląskiego powinni złożyć wniosek o mediację. Siedmio-etapowy proces mediacji jest prowadzony z udziałem Mediatora Sądu Polubownego przy KNF i przedstawiciela banku. Z programu ugód mogą skorzystać tylko klienci, którzy mają niespłacone, niewypowiedziane kredyty mieszkaniowe, przeznaczone na własny cel mieszkaniowy. Oczywiście kredyty indeksowane albo denominowane do waluty obcej (CHF, EUR, USD).

Z programu ugód z ING NIE mogą skorzystać kredytobiorcy bez zdolności kredytowej, wypowiedzianych lub spłaconych kredytów oraz kredytów konsolidacyjnych. Także wykluczeni z programu ugód z ING są również kredytobiorcy, którzy podpisali umowę o mediacje do swojego kredytu w innym banku.

Czy jest alternatywa do procesu mediacji przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)? Tak – wstąpienie na drogę sądową i pozwanie banku. Tylko orzeczenie sądu pozwala kredytobiorcy uwolnić się od nieuczciwego kredytu i zmniejszyć obciążenia finansowe.


Inne Banki:

Sprawdź czy pozostała Banki oferują ugody dla Twojego kredytu hipotecznego.

Getin Bank ugody eurowe

Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank nie przewiduje programu ugód. Odzyskanie nadpłat z masy upadłościowej po zgłoszeniu wierzytelności oraz do określenia po sprecyzowaniu wysokości masy upadłości. Możliwe jest uzyskanie w sądzie wstrzymania obowiązku płatności rat i stwierdzenia nieważności kredytu.

Citi Bank Handlowy ugody eurowe

Citi Bank Handlowy nie podjął tematu proponowania kredytobiorcom ugód frankowych. Tym samym nie dał kredytobiorcom Banku Handlowego żadnej innej alternatywy niż wstąpienie na drogę sądową i pozwanie banku. Tylko orzeczenie sądu pozwala kredytobiorcy uwolnić się od nieuczciwego kredytu i zmniejszyć obciążenia finansowe.

Credit Agricole ugody eurowe

Credit Agricole Bank Polska pomimo zapowiedzi nie podjął tematu proponowania kredytobiorcom ugód frankowych. Tym samym nie dał kredytobiorcom Lucas Banku żadnej innej alternatywy niż wstąpienie na drogę sądową i pozwanie banku. Tylko orzeczenie sądu pozwala kredytobiorcy uwolnić się od nieuczciwego kredytu i hipoteki oraz zmniejszyć obciążenia finansowe.

Nykredit ugody eurowe

Nykredit Realkredit A/s Oddział w Polsce zaprzestał akcji kredytowej w Polsce pod koniec 2008 roku. A następnie Nykredit przeniósł swoje prawa i roszczenia do Hoist Polska Sp. zoo.

Alior ugody eurowe

Ze względu na nieliczny portfel kredytów frankowych Alior Bank BOŚ Bank nie podjął tematu proponowania kredytobiorcom ugód frankowych. Tym samym nie dał kredytobiorcom żadnej innej alternatywy niż wstąpienie na drogę sądową i pozwanie banku. Tylko orzeczenie sądu pozwala kredytobiorcy uwolnić się od nieuczciwego kredytu i zmniejszyć obciążenia finansowe.

Hoist Polska ugody frankowe

Hoist Polska nie podjął tematu proponowania kredytobiorcom ugód frankowych, ani ugód eurowych. Tym samym nie dał kredytobiorcom NyKredit żadnej innej alternatywy niż wstąpienie na drogę sądową i pozwanie banku. Tylko orzeczenie sądu pozwala kredytobiorcy uwolnić się od nieuczciwego kredytu i zmniejszyć obciążenia finansowe.

Sprawdź, ile możesz odzyskać, nawet jeśli już spłaciłeś kredyt.
UMÓW BEZPŁATNĄ KONSULTACJĘ PRAWNĄ i FINANSOWĄ